פרשת ויחי: 12 ברכות נצחיות

by R24App
552 views

 

מובא במסכת כלאים (ז, א): "המבריך את הגפן…". על איזה פעולה מדובר כאן?

מסתבר שמדובר על פעולה חקלאית שמאפשרת להצמיח עץ חדש מהגפן שכבר קיימת, על ידי כיפוף והטמנה של אחד מענפי העץ באדמה. וכך תהליך זה מוסבר ב"תרומת הדשן":

 

"כך דרכה להבריך דרך הגפן להיות לו ד' או ה' ענפים נוטלין הגפן וכופפין אותו ומניחין אותו בחריץ בקרקע ושופכין עפר על פני כל החריץ ואין מניחין מגולה רק ראשי ענפים והם נעשית כל ענף גפן בפני עצמו וכה"ג לא מיקרי הברכה כיון שכל הגפנים הילדות מחוברים בגפן הזקנים ומשום דכיסה בעפר לא גרע כלל וכן הוא הדרך עדיין בכל גבולינו שמבריכין רק בדרך זה…" (תרומת הדשן ‏א קצג).

 

וכפי שמוסבר בחסידות, שעצם הדבר ישנו כבר, אלא שצריכים לגלות ולהמשיך את הדבר משרשו ומקורו, מן ההעלם אל הגילוי. ועל פי זה ניתן להבין את התוכן של פרשת ויחי – ברכתו של יעקב לבניו.

 

מדברי הרבי:

– ותוכן הפרשה – ברכת יעקב לבניו (ולפנ"ז גם ברכתו לבני יוסף, "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי") – המשכת (ברכה מלשון המשכה) עניני יעקב לכל בניו, י"ב השבטים, שכוללים כל בני ישראל עד סוף כל הדורות…

על פי שיחותיו של הרבי לפרשת ויחי (משיחות ליל ויום* ג' פ' ויחי, עשרה בטבת (יהפך לשמחה) וש"פ ויחי, י"ד טבת ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts