יו”ד כסלו: ”פדה בשלום נפשי”

חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי

by R24App
570 views

ימי התוועדויות חסידיות.
לא אומרים תחנון.

 

באחת משיחותיו מציין הרבי כי הפסוק "פדה בשלום נפשי" (מהתהלים היומי של י' בחודש) קשור במיוחד עם חגי הגאולה שמציינים אותם בחודש כסלו.

את הסוד של הקשר הזה מגלה הרבי:

הגאולה דתורת החסידות – הן הגאולה של אדמו"ר הזקן (מייסד תורת חסידות חב"ד) בי"ט כסלו, והן הגאולה של אדמו"ר האמצעי (בנו וממלא מקומו) ביו"ד כסלו – קשורה עם הענין של "פדה בשלום נפשי" (תהלים, פרק נה) השייך במיוחד לתורת החסידות. שכן, בנוגע לגאולה די"ט כסלו – כותב אדמו"ר הזקן באגרת הקודש הידועה:

"כשקריתי בספר תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי . . יצאתי בשלום".

ובנוגע לגאולה דיו"ד כסלו – הרי הפסוק; "פדה בשלום נפשי" שייך לשיעור תהלים דיום עשירי בחודש, [ועל עניינו המיוחד של מספר עשר נאמר:] "העשירי יהיה קודש".

… אמנם, השייכות ד"פדה בשלום נפשי" לגאולתו של אדמו"ר האמצעי ביו"ד כסלו היא באופן הגלוי ושייך לכל יותר מאשר בגאולתו של אדמו"ר הזקן בי"ט כסלו :

אודות השייכות דאמירת הפסוק "פדה כשלום נפשי" ע"י אדמו"ר הזקן בי"ט כסלו (אף על פי שפסוק זה אינו שייך לשיעור תהלים דיום י"ט בחודש) ידוע סיפור וביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר (הרבי הריי"צ) , שבהיותו במאסר הוסיף אדמו"ר הזקן באמירת תהלים "בשופי", לא רק השיעור השייך לימי החודש, אלא גם השיעור השייך לימי השבוע. ומכיון שבשנה ההיא חל י"ט כסלו ביום השלישי בשבוע – אמר אדמו"ר הזקן את הפסוק "פדה בשלום נפשי" השייך לשיעור תהלים דיום השלישי בשבוע.

ונמצא, שהשייכות של הפסוק "פדה כשלום נפשי" לי"ט כסלו – באופן גלוי ובאמירה בדיבור – היא:

א) רק כאשר י"ט כסלו חל ביום השלישי בשבוע, מה שאין כן ברוב השנים,

ב) רק אצל אלו שאומרים תהלים "בשופי", לא רק שיעור תהלים כפי שנחלק לימי החודש, אלא גם שיעור תהלים כפי שנחלק לימי השבוע.

מה שאין כן בנוגע לאמירת הפסוק "פדה בשלום נפשי" ביו"ד כסלו מצד השיעור תהלים כפי שנחלק לימי החודש – הרי זה:

א) בכל שנה ושנה,

ב) ובאופן השייך לכל אחד ואחד מישראל, בהתאם לתקנה שנתפרסמה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר הרבי הריי"צ) אודות אמירת שיעור תהלים כפי שנחלק לימי החודש, וכהדגשה – שזוהי תקנה השוה לכל נפש.

 

מתוך השיחה של הרבי בשבת פרשת ויצא, יו"ד כסלו ה'תשמ"ו.

Leave a Comment

Related Posts