90

by R24App
516 views

מדברי הרבי:

– [ידוע הכלל המובא בגמרא:] "בתלתא זימני הוי חזקה" (ב"מ קו, ריש ע"ב), [כלומר: "דבר הנעשה שלוש פעמים — נקבעת לו "חזקה"].

ענין החזקה (מלשון חוזק) הוא, שב(המשכיות או חזרה ד)שלש פעמים נעשה הדבר קבוע, הוא מתחזק ("כוננה") וכך ישאר לעד.

השלימות המלאה בחזקה דשלשה (פעמים) גופא היא – [במספר] תשעים, שהוא שלש פעמים שלשים, [או] שלש פעמים שלש פעמים עשר:

10: השלימות דכל מספר היא כאשר הוא כלול מעשר, כיון שעשר הוא שלימות המספר (ראב"ע שמות ג, טו), שמורה על שלימות הענין [ולכן תהי' הגאולה העתידה – גאולה נצחית – קשורה עם מספר עשרה: [שנאמר בתהלים (צב, ד): "עלי עשור" וכו'].

3X10: ועל פי זה – שלשים (עשר פעמים שלש) הוא שלימות בחזקה (שלימות יותר משלש, שש, תשע וכיו"ב);

10X3X3: ותשעים (שלש פעמים שלשים) הוא השלימות המלאה בחזקה.

מתוך שיחותיו של הרבי לפרשת צו, ח' ניסן ה'תנש"א. ראה עוד – בפירושו של הרבי על תוכן המזמור צדי"ק בספר תהלים.

Leave a Comment

Related Posts