ח' בתשרי

חנוכת בית המקדש בימי שלמה המלך

by R24App
548 views

ח' בתשרי הוא היום הראשון בשבעת ימי חנוכת המזבח בבית המקדש הראשון, בימי שלמה המלך (שנת 2935). חנוכת המזבח נערכה במשך 7 ימים ומיד לאחר מכן התחיל חג הסוכות. החגיגה בירושלים באותה שנה נמשכה 14 ימים ברצף (כולל 7 ימי החג).

"אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלם להעלות את ארון ברית ה' מעיר דוד היא ציון. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החדש השביעי" (מלכים א, ח א-ב).

ירח האיתנים, זה חודש תשרי ויש כמה הסברים למשמעות השם הזה. אחד מהם אומר כי המילה 'איתנים' היא מלשון תנאים. הקב"ה ברא את העולם בתשרי, ו"תנאי התנה עם בריותיו שיקבלו עליהם את התורה ויקיימו את מצוותיה" – לא רק עם בניו התנה הקב"ה תנאים בירח האיתנים, אלא גם עם הבריאה כולה.

לכל פרט בבריאה תנאים וגבולות. ובאותו רוח פירשו חז"ל את הפסוק "וישב הים לפנות בקר לאיתנו" (שמות יד, כז): "אמר רבי יונתן, התנה הקב״ה תנאים עם הים, שיהא נקרע לפני ישראל [בימי יציאת מצרים]. הדא הוא דכתיב: ׳וישב הים לפנות בקר לאיתנו׳ – לתנאי שהתנה הקב״ה עמו. אמר רבי ירמיה בן אלעזר: לא עם הים לבד התנה הקב״ה, אלא עם כל מה שנברא מששת ימי בראשית" (ילקוט שמעוני, רמז רלז.).

בית המקדש הראשון שימש כמרכז החיים של עם ישראל במשך 410 שנים.

אף על חנוכת בית המקדש השלישי בימות המשיח נאמר:

"שבעת ימים יכפרו את המזבח וטהרו אותו ומלאו ידיו ויכלו את הימים והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם (יחזקאל מג כו – כז).

לפרטים: רמב"ן עה"ת שם, ונ' מלשונו שהעולות והשלמים הם לחנוכה. 

Leave a Comment

Related Posts