א’ בניסן: ראש חודש

מדברי הרבי: "ניסן הוא מלשון נס, ויתירה מזו: ניסן (בשני נוני"ן) מורה על "נסי נסים" – הנסים והנפלאות שהקב"ה עשה עם בנ"י בחודש זה בהוציאם ממצרים, שמסמלים את ההנהגה הנסית, המיוחדת של חודש זה" (משיחתו של הרבי לפרשת צו, ח' ניסן ה'תנש"א).

by R24App
3 views

 

החל מראש חודש ניסן בו עמד המשכן ועד ליום י"ב בו, הקריבו נשיאי שנים עשר השבטים קרבנות – נשיא ליום. לכן קבעו את שנים עשר הימים הראשונים של החודש כעין ימי החג. כמו כן ערב פסח נחשב כיום חג, כיון של ישראל הקריבו בו את קורבן הפסח. בגלל שרוב ימי החודש הם כעין חג, נקבע שבכל חודש ניסן לא מתענים ולא אומרים תחנון.

מבאר הרבי:

– ענינו של "(ראש) חודש" הוא – חידוש והוספה על העבודה שעל פי סדר הרגיל, כידוע שימי השבוע התלויים במהלך החמה:

"ויהי ערב ויהי בוקר" (בראשית א ה),

שמאירה תמיד ללא שינויים, שייכים לעבודה הרגילה באופן ד"תמידים כסדרם", הנהגה טבעית שהיא באופן ד"לא ישבותו" (נח ח, כב),

וימי החודש התלויים במהלך הלבנה שמתחדשת מידי חודש בחדשו והולכת וגדלה עד למעמד ומצב ד"קיימא סיהרא באשלמותא" (זהר ח"א קנ, רע"א.),
שייכים לעבודה באופן ד"מוספים כהלכתם", הנהגה נסית באופן של חידוש…

על-פי דיברי הרבי בשיחתו לפרשת ויקרא, ר"ח ניסן ה'תנש"א.

Leave a Comment

Related Posts