כ”ה באדר: יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא שניאורסון

הרבי: "וכידוע שהענין של נאה (והכח לעשות נאה) ישנו במיוחד באשה"

by R24App
546 views

מדברי הרבי:

– מעלתן של נשי ובנות ישראל . . תובן בהקדים תוספת ביאור . . אודות העבודה דעשיית "דירה בתחתונים" [על פי הידוע ומובא במדרש תנחומא שתכלית כל הבריאה כולה היא "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים"]:

כיון שחז"ל משתמשים בלשון "דירה בתחתונים", מובן איפוא שניתן להבין את תוכן הדבר בהשוואתו לדירת האדם למטה [שנשתלשל מענין הדירה למעלה] (ראה תנחומא בחוקותי ג. שם נשא טז. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו).

… הרי שלימות הדירה היא – כאשר זו דירה נאה עם כלים נאים, עד ש:

"שלשה מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" (ברכות נז, ב).

זאת אומרת, שבדירה בפשטות ישנם ב' ענינים:

(א) דירה בטלה לגמרי לבעל הדירה שדר בה. כל פרטי הדירה (כדבעי) משמשים אותו, ובזה מתבטאת כל מציאותן.

(ב) הדירה נאה מרחיבה דעתו של אדם.

כמו"כ מובן בנוגע ל"דירה בתחתונים": שלימות הדירה הוא דווקא כשהיא "דירה נאה" עם "כלים נאים", נוסף לכך שהיהודי עצמו מתנהג באופן "נאה" (כראוי לכנסת ישראל – "אשה נאה"). זאת אומרת: בנוסף לכך שעושים מהתחתונים דירה להקב"ה באופן המוכרח ע"פ שורת הדין, עושים אותה גם "דירה נאה" – כפס"ד הלכה:

"בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהי' מן הנאה והטוב, אם בנה בית תפילה יהי' נאה מבית ישיבתו וכו'" (רמב"ם סוף הל' איסורי מזבח).

[וכמו כן נאמר בתורה]:

"זה א-לי ואנוהו" (בשלח טו, ב)

[וגם]:

"התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה וכו'" (שבת קלג, ב. וש"נ).

ועד"ז מובן בנוגע לכללות העבודה דעשיית דירה בתחתונים, שצ"ל באופן של "(דירה) נאה". וזה נוגע לא רק לשלימות התחתון, אלא גם לבעל הדירה – דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם העליון כביכול…

… ע"פ הנ"ל יובן השייכות דהנ"ל עם נשי ובנות ישראל:

רואים בפועל בדירה בפשטות, שעיקר הנוי ויופי הדירה והכלים – הן בגשמיות והן ברוחניות – תלוי באשה, "עקרת הבית".

וכידוע שהענין של נאה (והכח לעשות נאה) ישנו במיוחד באשה – "אשה נאה", "כלה נאה וחסודה"(כתובות יז, רע"א). עד ש:

"אין האשה אלא ליופי" (תענית לא, א) –

יופי ברוחניות שמזה נשתלשל ביופי בגשמיות.

ויש לומר שזה נשתלשל מזה שכך הוא גם בעבודה דעשיית "דירה בתחתונים", אשר בנשי ובנות ישראל תלוי חלק עיקרי מהעבודה דעשיית דירה שתהי' "דירה נאה" עם "כלים נאים".

משיחותיו של הרבי (ש"פ יתרו, כ"ף שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים כ"ב שבט תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts