אמיתת חיי יעקב: חיים נצחיים

by R24App
531 views

– ובלשון חז"ל (תענית ה, ב): "יעקב אבינו לא מת", "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"– שחיי יעקב הם חיים נצחיים עי"ז שנמשכים אצל זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות, "זרעו בחיים", חיים אמיתיים ע"י לימוד וקיום התורה, "חיינו ואורך ימינו", ענינו של יעקב, כמו שכתוב "ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל".

ועל פי זה יש לבאר השייכות דשם הפרשה עם תוכנה (שהרי שם הפרשה הוא לא רק מפני ההכרח להיותה התיבה הראשונה שבפרשה, אלא גם ובעיקר בגלל שקשור ושייך ומורה על תוכן הפרשה) –

שהתוכן דרוב הפרשה הוא בנוגע לחיי בניו (ובני בניו) של יעקב (כמודגש בברכות יעקב לבניו – "איש אשר כברכתו ברך אותם", "ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד" (מט, כח ובפרש"י) במשך חייהם וחיי זרעם בדורות שלאחרי זה),

ואף על פי כן נקראת ע"ש חיי יעקב ("ויחי יעקב") – כיון שאמיתת חיי יעקב, חיים נצחיים, מתבטא בחיי בניו, "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

ראו עוד בשיעור האינטראקטיבי המבוסס על שיחתו של הרבי לפרשת ויחי (משיחות ליל ויום* ג' פ' ויחי, עשרה בטבת (יהפך לשמחה) ושבת פרשת ויחי, י"ד טבת ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts