על שם מה נקרא מרדכי ”יהודי” – הרי הוא היה משבט בנימין ולא משבט יהודה?

by R24App
539 views

 

עשרים ושתים שנה לאחר מכירת יוסף, האחים שוב עומדים במבחן: יוסף, שליט מצרים (וכל העולם), מבקש לקחת את בנימין לעבד. אך הפעם, האחים מגינים עליו בכל הכח. יהודה ניגש ליוסף, ופונה אליו בנימוס אך גם בתקיפות רבה. הוא, מסביר שהוא ערב אישית בפני יעקב, להחזרתו של בנימין, ולא יוכל לחזור לארץ כנען בלעדיו. יהודה מסיים את דבריו בהבעת נכונות לקבל על עצמו עבדות במקום בנימין…

למצגת המלאה לחצו כאן.

בשיחתו לפרשת ויגש, מגלה הרבי שהתנגשות דומה קרתה גם גם בזמן המלך אחשורוש – שאז מרדכי היהודי היה במצב דומה ליהודה בעמדו לפני "המושל בכיפה" (יוסף). בני ישראל היו אז בגלות פרס ומדי, תחת שליטת המלך אחשורוש, ואף על פי כן שכל עבדי המלך היו כורעים ומשתחוים להמן "כי כן צוה לו המלך", הייתה ההנהגה אצל מרדכי ש"לא יכרע ולא ישתחוה". מרדכי עמד בתוקף אפילו כשעבדי המלך אמרו לו: "מדוע אתה עובר את מצות המלך".

אך מסתבר שלא זה בלבד מקשר בין שני המצבים. גם הערבות האישית של יהודה עבור בנימין המשיכה לדורות! ראו בהערה 29 בשיחתו של הרבי:

— ואמרו חז"ל שמרדכי "מיהודה קאתי" – ("אמו מיהודה"), ולכן נקרא "איש יהודי" (מגילה יב, סע"ב). וגם להדיעה שהיה כולי' מבנימין*, הרי בכל אופן שייך יהודה לבנימין, שהרי מלכות יהודה היתה על שבט יהודה ובנימין… וענין זה מודגש גם בפרשתנו – שכל עסקו של יהודה עם יוסף היה בנוגע לבנימין, ש"עבדך (יהודה) ערב את הנער" (בנימין), ולכן "ישב נא עבדך תחת הנער" (פרשתנו מד, לב-לג. וראה אוה"ת פרשתנו שם). ונוסף לזה: "יהודי" הוא (גם) על שם הודאה, שזהו עניין "יהודה" על שם "הפעם אודה את הוי'" (ויצא כט, לה)"…  (* שם יג, ריש ע"א. וראה פי' הרי"ף לעין יעקב שם).

"ואמרו חז"ל שמרדכי "מיהודה קאתי" – ("אמו מיהודה"), ולכן נקרא "איש יהודי" (מגילה יב, סע"ב). וגם להדיעה שהיה כולי' מבנימין*, הרי בכל אופן שייך יהודה לבנימין, שהרי מלכות יהודה היתה על שבט יהודה ובנימין… וענין זה מודגש גם בפרשתנו – שכל עסקו של יהודה עם יוסף היה בנוגע לבנימין, ש"עבדך (יהודה) ערב את הנער" (בנימין), ולכן "ישב נא עבדך תחת הנער" (פרשתנו מד, לב-לג. וראה אוה"ת פרשתנו שם).

כיום, התואר "יהודי" שייך לכל אחד ואחד מבני ישראל. מסביר הרבי:

– רצון מרדכי הוא הנהגה באופן ד"לא יכרע ולא ישתחוה", כדברי חז"ל: "על מה שמרדכי נקרא "יהודי" – "על שם שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי", ולכן נקרא כאו"א מישראל בשם "יהודי", מפני שהיהדות מתבטאת בכך שהוא "כופר בעבודה זרה [לו], "לא יכרע ולא ישתחוה".
וידוע, שזה כולל לא רק "עבודה זרה" ממש, אלא כל דבר שאינו קשור ל"ועבדתם את ה' אלקיכם" (אפילו אם זה אינו היפך השולחן-ערוך),

הרי זה נקרא "עבודה זרה" – "עבודה שזרה לו", הדבר זר ליהודי,

מכיון שכל ענינו של יהודי הוא – לעשות רצון אביך שבשמים, כמו שאמרו חז"ל: "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני"; והיות ש"נבראתי" הוא כל רגע ורגע של קיום האדם בעולם הזה, הרי מובן שכל פרט של עבודתו בכל רגע צריך להיות "לשמש את קוני", כציווי התורה – "כל מעשיך יהיו לשם שמים", ו"בכל דרכיך דעהו".

על-פי שיחתיו של הרבי לפרשת ויגש (ז' טבת ה'תשנ"ב).

השיעורים שלפני כמה שנים הופיעו בישיבת תומכי תמימים בית שמש, כיום פתוחים לכולם. גלו איך אפשר להשתמש בחומרים ומצגות האלה לשיעור או אירוע שלכם 👇

למצגת המלאה לחצו כאן.

Leave a Comment

Related Posts