א’ בשבט: ראש חודש

הרבי: "בנקודה של לידה - מולד הלבנה - נכלל כל ההמשך שלאחרי זה"

by R24App
570 views

הרבי:

אף שמולד הלבנה הוא באופן של נקודה בלבד, הרי, להיותה נקודה של לידה, נכלל בה כל ההמשך שלאח"ז (בדוגמת התכללות כל מציאות האדם במשך כל ימי חייו – ברגע שנולד ויצא לאויר העולם), ולכן נקרא בשם "ראש (חודש)", בדוגמת הראש שכולל כל מציאות האדם.

… וענינו בעבודתם של ישראל שדומין ללבנה ומונין ללבנה, ועתידים להתחדש כמותה – החידוש שנעשה בעולם ע"י עבודתם של ישראל (שאולי י"ל שגם לכן נקרא "חדשיכם", חידוש שלכם), ועד להחידוש שנעשה בישראל עצמם [חידוש מציאותכם] . ., שע"י עבודתם בעולם מתעלים לדרגא נעלית יותר מכמו לפני ירידתם למטה – כפי שיתגלה בפועל בגאולה האמיתית והשלימה ע"י דוד מלכא משיחא ("דוד מלך ישראל חי וקיים", שדוד ומלכותו נמשלו ללבנה).

ויש לומר, שבראש חודש מתגלה בכאו"א מישראל ניצוץ משיח שבו, בחי' היחידה, שהיא ניצוץ מבחי' יחידה הכללית, נשמתו של משיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל עניניו שנעשים חדורים בבחינת היחידה, והעיקר, שעי"ז נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד כו'" (רמב"ם הל' מלכים ספי"א).

מדברי הרבי (שיחות ליל ה' פ' תולדות, אדר"ח כסלו, וש"פ תולדות, ב' כסלו ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts