רחל – בחינת הדיבור, לאה – בחינת המחשה

by R24App
565 views

 

למה יעקב אהב את רחל אבל התחתן גם עם לאה?

את היסוד הקבלי לכך מגלה רבינו הזקן:

– הנה לאה ורחל הם אותיות המחשבה ואותיות הדבור. שהם "עלמא דאתכסיא" [העולם הנסתר] ו"עלמא דאתגליא" [העולם הגלוי] (1) . . וזהו ענין [של הנאמר בספר תהלים, קטז:ט]: "בארצות החיים" – ב' ארצות.

שבזמן שבהמ"ק היה קיים היו שני הבחינות מאירים בארץ ישראלי. והעיקר היה בחי' רחל (שנקראת עקרת הבית)

כי המחשבה מתלבשת בתוך הדבור והדבור היה מתגלה. ולפי שרחל שהוא בחי' הדבור הוא "עלמא דאתגליא" [העולם הגלוי] לכך היה אז בא"י גילוי אלקותו ית' שהיו חכמים גדולים בעלי רוח הקודש ונביאים (וכמו שפרש"י גבי יונה ויחזקאל שאין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל) ובפרט בהמ"ק והשראת השכינה בקה"ק ואורים ותומים ועבודת הקרבנות שהי' יורד אש שלמעלה.

משא"כ אחר חורבן בהמ"ק שגלו ישראל וגלתה עמהם השכינה. שהיא בחי' רחל שהיא בבחי' גלות בע' שרי' [של אומות העולם] ואינה מאירה כלל מערך הגלוי שהיתה מאירה בזמן הבית שהי' הדבור מתגלה משא"כ עכשיו כתיב כרחל לפני גוזזי' נאלמה. והעבודה היא בדרך בירורים כו' (וכמ"ש ע"פ במדבר סיני) ומ"מ נשאר מאיר בארץ ישראל בחי' לאה והיא מדרגה יותר גבוה מבחי' רחל.

וכמשל המחשבה שהיא רוחניות ונעלית מן הדבור (שהיא אינה בגלות כי רחל נק' מ"ם פתוחה שיש ממנה פתח ומבוא ליניקת החיצונים בזמן הגלות משא"כ מבחי' מ"ם סתומה.

ושם הוא שרש לאה (עיין בזהר ר"פ תרומה דף קכ"ו ב' ודף קכ"ז) אך לפי שהוא עלמא דאתכסיא והעלם לכך אין הגילוי אלקות עכשיו בא"י מערך הגילוי שהי' בזמן בהמ"ק קיים. ומ"מ הצדיקים הגדולים אשר בארץ יכולים להשיג עכשיו בא"י השגות עליונות יותר אפי' ממה שהשיגו צדיקים כמותם בזמן הבית (מאחר שההשגה היא בבחי' מחשבה עליונה כמו שהיא עדיין למעלה מהתלבשות בעולם הדבור) וכמו האר"י ז"ל שהשיג השגות עצומות מה שלא השיגו צדיקים גדולים בדורות הקדמונים.

מקור: "תורה אור", פרשת "ויצא". 

1: עיין לקמן בד"ה בכ"ה בכסליו בפי' ושם ה' קטנה רחל.

Leave a Comment

Related Posts