וכידוע סיפור חסידים על אחד מגדולי חסידי רבינו הזקן, שאמרו עליו שקשה לו לעבור איזה עבירה שתהי' מפני מדת הגאוה שלו, באמרו לנפשו, וכי אני אחד מגדולי חסידי רבי גדול כל כך אתפתה להסתת היצה"ר...

כמובא במכתב של הרבי (אגרות קודש, כרך ח, ב'תקסב)

מדת הגאוה

by R24App
1 views

Leave a Comment

Related Posts