3 (שלוש)

by R24App
547 views

 

– כח אמיתי (ע"פ תורה) קשור עם המספר שלשה, "בתלת זימני הוה חזקה" (ב"מ קו, ריש ע"ב), וכמ"ש "והחוט המשולש לא במהרה ינתק" (קהלת ד, יב) –

שלשה מורה על כח קיים ונצחי, הכח דדבר של קיימא.

תכלית השלימות דכח (חזקה דשלשה) גופא ה"ה – שלש פעמים שלש פעמים שלש = כ"ז (אותיות ז"ך), שישנו בשלימות ביום הכ"ח, שבא תיכף לאחר השלימות דכ"ז (ג' פעמים ג' פעמים ג').

ויש לומר שזהו אחד הטעמים לכך שמתן-תורה הי' בחודש השלישי והוא קשור עם המספר שלשה – כמאחז"ל:

"בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי" (שבת פח, א)

[ורב נסים גאון (בפירושו שם) מונה עוד ענינים של שלשה בקשר עם מתן-תורה] –

כי ע"י מתן-תורה נכנס כח, קיום וחוזק בבני ישראל ובבריאה כולה, וכידוע שאז נתבטלה הגזירה שהפרידה בין "עליונים" ו"תחתונים" (תנחומא וארא טו), וניתן הכח להמשיך ולגלות אלקות (עליונים) בעולם, עולם הזה התחתון, תחתון שאין תחתון למטה ממנו (תניא פל"ו),

עד שזה יחדור לגמרי את מציאות העולם בפנימיות, שעניני העולם עצמם ייעשו חפצא של קדושה

(ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע' 212 ואיל).

משיחתו של הרבי לרגל כ"ח סיון ה'תנש"א.

Leave a Comment

Related Posts