התפילין דרש"י בלשון הקבלה הם "מוחין דאימא" ושייכים יותר להבנה והשגה והוא נגלה דתורה, ותפילין דרבנו תם בלשון הקבלה הם "מוחין דאבא" ושייכים יותר להענינים דתורה דהנחה בנפש - אפלייג - ולא כ"כ בהבנה והשגה שהיא פנימיות התורה.

מדברי הרבי (אגרות קודש, כרך ז, ב'קסו). ראה גם: תורה אור פ' שמות נב, סע"ב.

שני זוגות תפילין

by R24App
543 views

Leave a Comment

Related Posts