אף על פי שב"בהעלותך" – כבכל עניני התורה – ישנם ריבוי פירושים ("ששים ריבוא פירושים" ע"ד הפשט, הרמז, הדרוש והסוד), הרי לכל לראש ישנו הפירוש הפשוט ע"ד הפשט ("אין מקרא יוצא מידי פשוטו"), השייך לכל אחד ואחד מישראל ולכלל ישראל, האנשים הנשים והטף.

מדברי הרבי (שיחות ש"פ בהעלותך, ה'תנש"א)

הכוח של פירוש רש"י

by R24App
537 views

Leave a Comment

Related Posts