ה' בסיוון: ערב חג השבועות. ”נעשה ונשמע”

הרבי: "היו שם מליונים אחדים מיוצאי מצרים שעיניהם ראו ולא זר"

by R24App
550 views

 

ביום זה בשנת 2488, עוד לפני מתן התורה, בני ישראל הכריזו שהם יקיימו את מצוותיה ויעשו כל מה שיצוה אותם ה'. הבטחת "נעשה" קדמה להבטחת "נשמע" (מלשון הבנה):

ויקח [משה] ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע. (שמות כד, ז)

 

מדברי הרבי:

– ענין מתן תורה על הר סיני נתאמת דור אחר דור בתור עובדה שנתרחשה במעמד ששים רבוא הגברים לבד מטף ואם לכלול הנשים וכן האנשים למעלה מן ששים כו' הרי היו שם מליונים אחדים מיוצאי מצרים שעיניהם ראו ולא זר. והרי אין זו עדות מצומצמת לנביא אחד או חולם חלום או חבורה מצומצמת.

ועדות זו נמסרה מאבות לבנים דור אחר דור, והכל מודים שלא הי' הפסק במסורה זו מאז ועד עתה ומעולם לא נגרע מספר העדים מששים רבוא ויותר אנשים שאין דיעותיהם דומות זו לזו וכו', וגם אחרי שנפוצו בארבע פינות העולם הנה כל הנוסחאות שהגיעו אלינו מעובדה ומאורע היסתורי הנ"ל מתאימים בכל הפרטים… (ראה עוד: "אגרות קודש", חלק י"ח, מכתב ו'תתעו).

Leave a Comment

Related Posts