א' בניסן

שבת ראש חודש. קריאת פרשת החודש. פרשת הנשיאים: נחשון בן עמינדב.

by R24App
532 views

מדברי הרבי:

– ביום השבת קודש זה ישנו חידוש מיוחד – שמוציאין שלשה ספרי תורה:

"ראש חודש ניסן שחל להיות בשבת מוציאין שלשה ספרים, קורין סדר היום (פרשת השבוע) בראשון, וענין ראש חודש בשני, והחודש הזה בשלישי" (רמב"ם הלכות תפלה פי"ג הכ"א.).

… תוכן הענין דהוצאת ספר תורה (ועאכו"כ שלשה ספרי תורה) מובן מהתפלות שאומרים בעת פתיחת הארון, שהתחלתם בפסוק (בהעלותך יו"ד, לה) "ויהי בנסוע הארון גו'", ש"ספר (תורה) חשוב הוא בפני עצמו", [וכפי שמובא בגמרא] אחד מ"שבעה ספרי תורה" (שבת קטז, רע"א):

הוצאת ספר תורה היא כמו נסיעת הארון, שאז "ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך".

וענינו בעבודת כל אחד ואחד מישראל (גם בזמן הזה כשהארון גנוז) – שבחינת משה שישנו בכל אחד ואחד מישראל [כפי שמובא בתניא, פרק מ"ב] אומר (ממשיך ומגלה) ופועל

שיהיה הענין ד"קומה ה'", הוספה (קימה) בכל עניני קדושה, "עשה טוב", וכן הענין ד"יפוצו אויבך וינוסו משנאיך", ביטול ושלילת כל הענינים הבלתי-רצויים, "סור מרע",

היינו, שהוצאת ספר תורה ("ויהי בנסוע הארון") מהוה נתינת-כח לכללות העבודה.

ומזה מובן גודל העילוי שבהוצאת שלשה ספרי תורה – שהנתינת-כח לכללות העבודה שבהוצאת ספר תורה ("ויהי בנסוע הארון") היא באופן של חזקה ("בתלת זימני הוי חזקה"), תוספת כח וחיזוק בכללות העבודה.

ראו יותר בשיחתו של הרבי לפרשת ויקרא (פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תנש"א).

Leave a Comment

Related Posts