שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ר' שמעון בן גמליאל אומר: שתי שבתות.

פסחים ו, סע"א ואילך

30 יום קודם החג

by R24App
539 views

Leave a Comment

Related Posts