פורים: מפגש ההפכים

הרבי: "ארור המן" הוא ענין נעלה ביותר, עד שאי אפשר להבחין בינו לבין "ברוך מרדכי"!"

by R24App
524 views

 

שמחת פורים באה לאחר ניסויים קשים. אחרי נפילת המן באה עלייתו של מרדכי. הסיפור של פורים מלמד כי אפילו בעומק הגלות אנחנו יכולים לזכות לניסים גלויים מאת הבורא. הזמנים הקשים ביותר ("המן") יכולים להפוך להשפעה חיובית (אפילו גדולה יותר מ" מרדכי"), כי הקב"ה תמיד איתנו, והוא מנהיג את העולם לטובתנו.

מגלה הרבי בשיחתו:

– … כללות ענין הפורים הוא חידוש: שגם בהזמן ד"אכתי עבדי אחשורוש אנן" היו ניסים לישראל. וניסים נעלים עד כדי כך, שלגבם אין הבדל (ו"לא ידע") "בין ארור המן" ו"ברוך מרדכי".

… דלכאורה אינו מובן – איזה מין ענין הוא זה, בקדושה, לומר שאי אפשר להבחין בין שני ענינים שהם הפכים מן הקצה אל הקצה?! ומזה גופא מוכח, שהכוונה ב"ארור המן" היא לתוכן הענין שבזה בקדושה, שהוא ענין נעלה ביותר

עד שאי אפשר להבחין בינו לבין "ברוך מרדכי"!

ואדרבה, "ארור המן" נעלה יותר מ"ברוך מרדכי" כמרומז ומודגש גם בזה ש"ארור המן" מתחיל באל"ף, ואילו "ברוך מרדכי" – בבי"ת.

ועל דרך המבואר במה שהתחלת הבריאה היא ב"בראשית", בב"ת, כיון שבריאת העולם היתה בסדר על פי טבע, שלכן התחלתה היא בבי"ת (ענין שני). ואילו למעלה מהסדר על פי טבע – ישנו ענין שהתחלתו היא באל"ף דוקא.

ומזה מובן לעניננו – שדוקא מצד הענין שהתחלתו באל"ף . . האלקות שלמעלה מהסדר על פי טבע – נעשה שלילות הבירורים,

שזהו דוקא כשיש גם את גם את הבירורים מן הקצה אל הקצה, "ארור המן"!

וממילא מובן שזהו ענין נעלה יותר מ"ברוך מרדכי", דכיון שירידה צורך עליה, הרי כמו שהירידה (ד"המן") היא ירידה שלא בערך – כך גם העליה הבאה על ידה היא שלא בערך, שלא בערך אפילו להשלא-בערך שבקדושה, "ברוך מרדכי"…

מתוך שיחתו של הרבי בשושן פורים קטן, ה'תשנ"ב. (בלתי מוגה)

Leave a Comment

Related Posts