”אל ידמה אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל בחינוך הקטנים”

by R24App
526 views

 

על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק שהי' מרשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, כמשה בדורו, הנה אף על פי כן, יצא בכבודו ובעצמו ללמד תורה ביראת שמים ומסירות נפש לילדים קטנים תינוקות של בית רבן.

על כל אחד ואחת מאתנו לזכור תמיד: אל ידמה אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרבים, עליו להכיר כי חשוב מכל הוא לקבוע, על כל פנים, חלק מזמנו, ולהקדיש על כל פנים חלק מכוחותיו לכיבוש החינוך של הדוק הצעיר, כדי לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש – הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש – במעמד הר סיני.

ואז רק אז בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה' ולתורתו, ובדרך ממילא גם קיום עמנו יהי' בטח, וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו, לבטל כל הקטרוגים והגזירות, ועם ישראל ישכון בטח בדד.

מקור: אגרות קדש, חלק ה', מכתב א'תנג (למכתב המלא לחצו כאן). 

Leave a Comment

Related Posts