מה שואלת הגמרא על פרק כ”ט מספר התהלים?

by R24App
519 views

אמרו במסכת מגילה (דף יז,ב): מנין שאומרים "אבות" בתפילה? כלומר, למה מזכירים בברכה הראשונה של תפילת העמידה את שלושת האבות? והתשובה היא: שנאמר "הבו לה' בני אלים". כלומר: "הזכירו לפניו את אילי הארץ" (רש"י).

"ומנין שאומרים "גבורות" (הברכה השניה "אתה גבור וכו'")? שנאמר הבו לה' כבוד ועוז".

ומנין שאומרים קדשות" ("אתה קדוש וכו'")? שנאמר "הבו לה' כבוד שמו…בהדרת קדש".

ודרשו רז"ל את ענין המזמור על זמן מתן תורה, שנבהלו כל האמות מהקולות והברקים, ובאו ושאלו את בלעם האם בא מבול לעולם, וענה להם "ה' עז לעמו יתן", שה' נותן עכשיו את התורה לעמו ישראל.

Leave a Comment

Related Posts