פרשת פקודי: החידוש המיוחד של כל אחד ואחד

by R24App
523 views

 

– בקביעות כמה וכמה שנים פרשיות ויקהל פקודי הם מחוברות, ובקביעות שבוע זה היא שפרשיות ויקהל פקודי הם פרשיות נפרדות.

וביאור הענין בעבודת האדם: כללות עבודת האדם היא כמאמר חז"ל "אני נבראתי לשמש את קוני", ולפעול גם בכל עניני העולם "לשמש את קונם". אך בזה גופא ישנם ב' אופנים והם מרומזים בשמות הפרשיות ויקהל פקודי:

א) "ויקהל" – שמגלה בכל עניני העולם את העבודה הכללית (שלמעלה מפרטים) ד"לשמש את קונם", ועל ידי זה פועל אחדות בכל עניני העולם, ועל אחת כמה וכמה בבני ישראל על ידי הענין דאהבת ואחדות ישראל.

ב) "פקודי" – (לאחרי העבודה הכללית המאחדת את כל הפרטים – ה"ה) מגלה בכל פרט ופרט את החידוש המיוחד בענינו הפרטי לשמש את קונו. וזהו החידוש בקביעות שבוע זה שקוראים פרשת ויקהל בשבוע בפני עצמו ופרשת פקודי בשבוע בפני עצמו – שבזה מודגש שישנה שלימות בעבודה דויקהל בפני עצמו – שמגלים את האחדות הכללית בהבריאה ובבני ישראל, ולכן אין צריך לחכות עד שמגלה בכל פרט את העבודה דפקודי.

משיחותיו של הרבי, ש"פ ויקהל, כ"ה אדר א' ה'תשנ"ב.

Leave a Comment

Related Posts