”ביום שלישי יקמנו ונחיה לפניו”: מה נרמז בדברי הנביא הושע?

by R24App
528 views

 

– נודע במרז"ל אשר עולם הזה ועולם הבא – ע"ז נאמר: : "יחיינו מיומים", וסיומו של הכתוב: "ביום השלישי יקימנו נחי' לפניו" – יום השלישי מדבר בעולם שיהי' לאחר ביאת משיח צדקנו, עולם התחי' שזהו למעלה גם מעולם הבא, היינו גן עדן.

"יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו" (הושע ו ב).

ובעבודה הוא, אשר העולם דעולם הזה הוא הענין דבעלי עסקים, שרוב עסקם בעניני עולם הזה אלא שהנהגתם הוא עפ"י תורה, והוא העבודה דשבט זבולון.

עולם הבא הוא הענין דבעלי תורה ויושבי אהל, שרוב עסקם הוא בלימוד תורה, וזהו ענין העבודה דשבט ישכר.

וביום השלישי הוא העבודה בשניהם יחד, היינו שהנשמה והגוף משתתפים בהתלהבות שוה בעבודת השם, וע"ד אדם הראשון קודם החטא שלא הי' חילוק אצלו בין הגוף והנשמה, וכמ"ש: "ולא יתבוששו" (בראשית ב כה), ועד"ז יהי' "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"

והגוף יהי' עוד יותר נעלה מהנשמה, אשר זהו תכלית המכוון.

לאיגרת המלאה: אגרות קודש, כרך ד, אגרת א'קעד.

Leave a Comment

Related Posts