ח”י באלול: ”החיות שבאלול!”

יום ההולדת של הבעל שם טוב. יום ההולדת של רבי שניאור זלמן מליאדי - מייסד חסידות חב"ד.

by R24App
553 views

ביום ח"י באלול (פשירושו גם "החיות שבאלול") חוגגים חסידים את יום הולדתם של "שני המאורות הגדולים" – ר' ישראל הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, ור' שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.

ביום זה החסידים מאחלים אחד לשני "א גוט יום-טוב" ועורכים התוועדויות – מפגשים משמחים עם ניגונים ודברי תורה.

אומר הרבי:

"ועל פי הידוע שביום הולדתו של אדם מזלו גובר . . מובן, שבח"י אלול נעשית הגברת הכחות של מורנו – הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.

אודות ענינם של מורנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן מבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר (הרבי הריי"צ) שהבעש"ט סלל דרך לכאו"א מישראל אפילו פשוט שבפשוטים שיוכל לעבוד את השי"ת, ואדמו"ר הזקן הראה איך שכאו"א מישראל אפילו פשוט שבפשוטים יכול לעבוד את השי"ת. ובמק"א מובא הלשון שהבעש"ט העמיד סולם שהכל (גם אנשים פשוטים) יוכלו לעלות עליו, ואדמו"ר הזקן הראה איך לעלות בהסולם.

ואף שלא נתפרש שם מהי הדרך או הסולם, הרי זה מובן ממ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שענינו של הבעש"ט הוא אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל, או (כפי שמובא לפעמים) בסדר הפוך, אהבת ישראל אהבת התורה ואהבת ה': מלמעלה למטה ומלמטה למעלה". (שיחת ח"י אלול, ה'שי"ת)

2 comments

יצחק נזרי ספטמבר 5, 2023 - 9:03 am

מהו סוד האושר

Reply
Avatar photo
r24 ספטמבר 7, 2023 - 2:11 pm

ב"ה

שלום, ותודה רבה על השאלה המעניינת. הפורמט של כתבה באינטרנט כנראה לא מאפשר לענות עליה בשלמות הראויה, במיוחד כשהמושג 'אושר' אומר משהו שונה לכל אחד.
עם זאת, יש אפשרות לחפש את התשובה לשאלה זו במכתבים של הרבי בהם הוא נוגע בנושא של אושר.

"… וכבר כתבתי כ"פ והנני כופל עוד הפעם אשר אליבא דאמת יכול הוא להיות שמח בחלקו גם לאחר הביאו בחשבון את כל הענינים אודותם כותב ובפרט שע"י השמחה בחלקו הנה בכמה פרטים יוטב מצב כמה מהענינים, וכמבואר באותם המקומות שציינתי במכתבי הקודמים ובמכתבי גופא."
למכתב המלא:
https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/10/3295.htm

להיות שלוחו של הקב"ה לעורר את סביבתו
"וכמה שכתוב טעמו וראו כי טוב ה', אשר עי"ז נשמרים יהיו וגם מאושרים – הן בגשמיות והן ברוחניות"
https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/14/4890.htm

יסודות שעומדים בפני השינוים אשר בעולמנו זה
"בכל זה אורח חיים זה היא מחובתו וגם זכותו של כאו"א מאתנו והוא הוא המביא לחיים מאושרים ברוחניות ובגשמיות."
https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/13/4721.htm

לקראת ראש השנה: אורח חיים על פי התורה
"כבר נאמר על ימים אלו, דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ומובן אשר הידיעה איך לדרוש את ה', הרי היא יכולה לבוא רק מה' עצמו, כי לא מחשבותיו מחשבותינו ולא דרכיו דרכנו, ובחסדו הגדול הורנו בזה בתורתו הק' תורת חיים, זאת אומרת, הנותנת הוראות בחיים וכללותן אורח חיים על פי התורה, והשולחן ערוך, שרק באופן כזה יכול איש היהודי להיות מאושר בגשמיות וברוחניות."
https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/14/4753.htm

אם אתם מכירים מכתבים ועצות נוספים של הרבי בנושא האושר, אנחנו נשמח לקרוא אותם ביחד איתכם ואולי באמת נגלה מהו הסוד של האושר האמיתי. ונסיים במילים של הרבי:

… היינו לימוד פנימיות התורה רזי תורה שמצד עצמם הם למעלה מהשגה והבנה, ולכן תחלת הלימוד הוא בדרך קבלת עול למטה מהשגה והבנה, ועי"ז נתגלה גם הסתים [הסודות] של נפש הקדושה באדם, כי סתים דאורייתא כשבא בגלוי הרי מגלה זה גם כן הסתים שבישראל.
https://chabadlibrary.org/books/admur/ig/10/3296.htm

Reply

Leave a Comment

Related Posts