שופט, יועץ ונביא דורנו

by R24App
553 views

 

מדברי הרבי:

– ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר ניתוסף הענין דגילוי פנימיות התורה . . ע"י רבותינו נשיאנו – שעל ידם "תחזור נבואה לישראל" (בלשון הרמב"ם באגרת תימן, פרק ג), "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך גו' כמוני" (בהיותם אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא), והם "שופטיך" ו"יועציך" דדורנו:

  • הן "שופטיך" – בהיותם נשיאינו, שנשיא (מלשון התנשאות) הוא למעלה שלא בערך מאלו שעליהם הוא נשיא . ., וגם רבותינו המלמדים תורה לכל העם – ע"ד "שופטיך";
  • והן "יועציך" – הנותנים עצות בעניני תורה ויראת שמים,
  • עד גם עצות בענינים גשמיים – ענין הנביאים.

באייור: שבעה דורות של נשיאי חב"ד – שופטים, יועצים, נביאים

 

… ועל פי ההכרזה הנ"ל של כ"ק מו"ח אדמו"ר [הרבי הריי"צ], שכבר סיימו את כל עניני העבודה, כולל העבודה דרבותינו נשיאינו כ"שופטיך" ו"יועציך" עד היום הזה, ו"אכשור דרי" [הוכשרו הדורות], כפשוטו – מובן, שכבר הגיע הזמן של:

"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה" (ישעי' א, כו.) –

בתכלית השלימות (ואין צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר), לאחרי הטעימה וההתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו…

ראו עוד בשיחתו של הרבי לפרשת שופטים, ה'תשנ"א.

Leave a Comment

Related Posts