כיצד משיגים את הברכה הגדולה ביותר?

by R24App
9 views

 

ברכה היא לשון "המשכה"

מבואר בדרושי חסידות, שברכה היא מלשון "המשכה" ו"הברכה". הפעולה הזאת מוכרת במיוחד לאלה שמטפלים בשדות וכרמים. הברכה ידועה כשיטה פשוטה וחסכונית להשריש וליצור שתילים וצמחים חדשים מגידולים שכבר קיימים באדמה.

השיטה הזאת הייתה מוכרת גם בתקופת המשנה, ועל כך כתוב: "המבריך את הגפן" (כלאים ריש פ"ז). פירושו: לוקחים את ענף העץ, מכופפים אותו אל הקרקע ומכסים אותו עם אדמה. כעבור כמה זמן, כשהענף מוציא שורשים באדמה, מפרידים אותו מהשתיל והוא יכול להתקיים כצמח בפני עצמו. בצורה כזו, ניתן לקבל כמה שתילים חדשים מעץ אחד.

כך גם בנמשל: עצם הברכה כבר קיים, אלא שצריכים לגלות ולהמשיך את הדבר משרשו ומקורו – מן ההעלם אל הגילוי.

וכך מבאר האדמו"ר הזקן ב"ליקוטי תורה":

– הנה במקום אחר נתבאר בענין ההפרש בין ברכה לתפלה שהברכה היא גילוי השרש שבהעלם שיתברך ויהיה נמשך לידי גילוי ולא המשכה חדשה לגמרי. וזהו ההפרש בין ברכה לתפלה וזהו [פירוש המילים] "איש אשר כברכתו ברך אתם" (בברכתו של יעקב אבינו לבניו, בראשית מט כח)… ("ליקוטי תורה", פרשת ראה, יט, רע"א).

 

מעשה בברכה סתומה

מקור כל הברכות שיורדות לעולם נמצא בהעלם. ככל שהברכה גדולה יותר כך גדול יותר ההסתר, ועד כדי כך שזה נראה ההפך מברכה. תפקידו של האדם הוא לגלות את המצב האמיתי. על כך, אומר הרבי, ניתן ללמוד מהאגדה המובאת במסכת מועד קטן (ט ע"ב):

שלח רשב"י את בנו לר' יונתן ור' יהודה שבירכו אותו. אמרו לו ברכה זו: יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, שיחרב ביתך ויתיישב מלונך, שיתבלבל שולחנך, תראה שנה חדשה.

כאשר בא אל אביו, אמר לו: לא די שלברך לא בירכו אותי, אלא אף ציערו אותי בדברים רעים. אמר לו אביו: מה אמרו לך? ענה לו: כך וכך אמרו לי. אמר לו אביו: אלה כולן ברכות הן ואמרו בלשון חכמה, וכך פירושן:

תזרע ולא תקצור – כוונתם: תוליד בנים ולא ימותו.

תכניס ולא תוציא – כוונתם: תכניס כלות לבניך ולא ימותו בניך שייצאו הכלות בגלל זה ממך.

תוציא ולא תכניס – כוונתם: תוליד בנות ולא ימותו בעליהן [שכתוצאה מכך יחזרו הבנות אליך].

שייחרב ביתך ויתיישב מלונך – שעולם זה הוא בית המלון שלך, והעולם הבא הוא ביתך], שנאמר: "קרבם בתימו לעולם" (תהלים מט, יב), ואמרו חכמים: אל תקרא "קרבם" אלא "קברם", כלומר, הקבר הוא בית קבוע לעולם, ובירכו אותו שלא ישב בביתו הקבוע, אלא דווקא במלונו, כלומר: יאריך ימים.

שיתבלבל שולחנך – כוונתם: בבנים ובנות מרובים, ויהיה רעש ובלבול בשולחן.

ולא תראה שנה חדשה – כוונתם שלא תמות אשתך ולא תישא אשה אחרת, שעליה נאמר: "כי יקח איש אשה חדשה לא ייצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת" (דברים כד, ה). (תרגום על-פי פירוש שטיינזלץ).

 

כיצד לאחוז בברכה?

מבאר הרבי:

– …"ברכה" – שענינה המשכה (ברכה מלשון המשכה) מלמעלה למטה, ועד לשלימות הברכה מדרגא נעלית ביותר שהיא בבחי' סתום שלכן נאמרת בלשון דהיפך הברכה (כהמשך וסיום הכתוב לאחרי "ברכה" [ברפשתינו]), כ"ענין האגדה במסכת מו"ק…

. . שעי"ז נמשך מבחי' עליונה יותר . . מה שנתהפך קללה לברכה . . כמו שהתשובה גדולה מבחי' צדיק עי"ז שהחושך נהפך לאור . . מה שנהפך מרע לטוב זהו גבוה יותר מבחי' טוב בעצם".

ואעפ"כ קורין "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'" (המשכה מלמעלה למטה) בשבת (מברכים חודש אלול, או בשבת) ר"ח אלול, שענינו "אני לדודי ודודי לי", עבודת האדם מלמטה למעלה דוקא.

 

ראה עוד בשיחתו של הרבי לפרשת ראה, ה'תשנ"א.

Leave a Comment

Related Posts