תפילה למשה, תפילה לדוד

by R24App
555 views

 

מדברי הרבי הרש"ב:

– "חסיד" – מלשון "חסד",כאמור, מזכיר את ההבדל הידוע בין גמילות חסדים לבין צדקה, בכך שצדקה היא רק לעניים, וחסד – בין לעניים ובין לעשירים. בענייננו מדובר על ההבדל הידוע בין "תפילה למשה", שהיא תפילת עשיר, לבין תפילת דוד שהיא "תפילה לעני".

"תפילת עשיר" היא, כמבואר לעיל, תפילה שאיננה לשם מילוי חיסרון האדם המבקש עבור עצמו, כי אם לשם מילוי הצורך שלמעלה, כביכול.

במדרש נאמר שיש שלושה סוגי תפילות, ועל "תפילה למשה", שהיא "תפילת העשיר", נאמר; "משל לאוהבו של מלך שאמר למלך: מדינה אחת יש לך בעולם והיא חרבה, יהי רצון שתבנה אותה״. והביאור הפנימי הוא: מדובר בספירת המלכות, המושרשת בעצמות אור-אין-סוף, והיא "חרבה" – מלובשת ומוסתרת בעולמות התחתונים. הנמשל שם הוא משה רבנו שאמר”: "סלח נא לעוון העם הזה". הוא התפלל ודאג עבור עם ישראל, עבור ספירת המלכות, ולא על עצמו. מי שעומד בדרגה זו, ומתפלל למען אלקות, נכלל באלקות, כך שכביכול אלקות מתפללת בעד אלקות.

על כך מבואר בחסידות שהדבר דומה לעבד שעבודתו היא לשם תענוג האדון.

כלומר: לא שתענוג העבד הוא בגלל כך שהאדון מתענג מן הכלי המפואר, למשל, שיצר לכבודו, אלא שתענוג האדון גופו הוא התענוג שלו”.

כך תפילת העשיר.

ראו עוד: ספר "תורת שלום", שיחת שמחת תורה – תער"ג (ע' )220.

Leave a Comment

Related Posts