כ' במנחם אב

יום ההילולא של הגה"ק המקובל הרב לוי יצחק שניאורסון

by R24App
559 views

"ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל ה' החפץ שלום עבדו" (תהלים לה כז)

מרשימותיו של רבי לוי יצחק שניאורסון על על פסוקים מהתנ"ך:

– אמר זה דוד שהיה מרכבה למדת המלכות, והיינו "צדקי" – כי צדק היא "מלכות אקדישא", והיא "צדקי" דדוד שהיה מרכבה אליה. וה"חפצים" ב"צדקי" דדוד הם התרין צדיקים יוסף צדיק עליון ובנימין צדיק תחתון, שהמלכות הנקראת "צדק" יתבא ביניהון, כמו שכתוב בזהר הקדוש (פרשת "ויצא" דקנ"ג ע"ב ע"ש). 

  • צדיק תחתון הוא העלאה מלמטה למעלה בחי׳ מ"ן, גבורות,
  • וצדיק עליון הוא המשכה מלמעלה למטה בחינת חסדים.

זהו:

  • "ירנו" – רינה הוא בחינת העלאה מלמטה למעלה כמו שיר הלוים דגבורות, והוא בבחינת צדיקים דצדיק תחתון שהוא העלאה מלמטה למעלה
  • "וישמחו" – ששמחה בצפרא בחינת חסדים – כהנים והוא בבחינת צדיקים דצדיק ליון המשכה מלמעלה למטה…

מקור: "ליקוטי לוי יצחק", חלק ג', עמוד תכז.

Leave a Comment

Related Posts