”נחמו נחמו עמי” (ישעיהו מ א): נחמה פעמיים או כפליים?

כל שבת עד ראש השנה: לאחר שלושת הפטרות הפורענות שנקראו בשלושת השבועות שלפני תשעה באב, מצפות לנו שבע שבתות עם הפטרות של נחמה וגאולה.

by R24App
554 views

 

השבת הראשונה לאחר תשעה באב היא שבת נחמו, המכונה כך על שם ההפטרה שנוהגים לקרוא בה. ההפטרה הזאת פותחת בפסוק מספר ישעיהו (מ א):

"נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם"

שבת זו היא ההתחלה של "שבעא דנחמתא" שהן שבע שבתות בהן קוראים נבואות של נחמה וגאולה, והן נמשכות עד החגים של חודש תשרי.

התיבה "נחמו" בהפטרה של שבת זה חוזרת על עצמה פעמיים – מה שמזכיר את המובא במדרש ילקוט שמעוני שהנחמה שמצפה לעם ישראל תהיה "על בית ראשון ועל בית שני" (יל"ש ישעי' רמז תמה). אך זה עוד לא הכל. מדרש איכה נותן להבין שהנחמה הזאת לא רק תשלים את האבידה של שני המקדשים, אלא זו תהיה נחמה בלי גבול. ולכן אומר המדרש:

… ומתנחמים בכפליים דכתיב "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" (איכה רבה, סוף פרק א').

למה מדגיש המדרש את המילה כפליים (ולא רק "פעמיים")?

 

מגלה הרבי:

– "כפלים" – פעמים רבות, כולל (נוסף על ב' פעמים ככה) גם ריבוי, או גם ריבוי גדול, ועד לתכלית הריבוי באופן של בלי גבול, כפי שמצינו בדרז"ל שלמדים מכפל הלשון בכתוב "אפילו מאה פעמים", שהכוונה בזה (לא להגביל החיוב למאה פעמים ולא יותר, אלא) גם לריבוי גדול יותר ועד לתכלית הריבוי…

ועפ"ז יש לבאר הקשר והשייכות דכפל לגאולה – כי, ענין הכפל בלי גבול, שייך לגאולה האמיתית והשלימה, שאז יתגלה בעולם האור האלקי הבלי גבול (ובלשון הקבלה והחסידות: גילוי אור אין סוף), ולכן יהיו כל הענינים בשלימות האמיתית, החל מהשלימות האמיתית דגאולה וביהמ"ק, גאולה נצחית וביהמ"ק נצחי, בלי גבול (דלא כבית ראשון ובית שני (בגאולה ראשונה ושני') שהיו במשך זמן מוגבל – ת"י ות"כ שנה)…

ראה עוד בשיחתו של הרבי לפרשת ואתחנן, ה'תנ"א ("דבר מלכות"ת פרשת "ואתחנן"). 

Leave a Comment

Related Posts