… חטאו בכפליים דכתיב "חטא חטאה ירושלים", ולקו בכפליים דכתיב "כי לקתה מיד ה' כפלים בכל חטאותיה"; ומתנחמים בכפליים דכתיב "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם" (ישעיהו מ א).

איכה רבה, סוף פרק א'

נחמה בכפליים

by R24App
546 views

Leave a Comment

Related Posts