”קרבני, לחמי לאשי, ריח ניחחי”

by R24App
546 views

 

מתוך הפירוש של "אור החיים" על ספר "במדבר":

את קרבני לחמי וגו' (במדבר כח ב). פירוש לפי שיש בתמידין שלשה מיני קרבן:

• אחד הקרבת התמיד,

• ב' – עשירית האיפה של מנחת התמיד,

• שלישי הנסכים.

כנגד הקרבת התמיד אמר "קרבני", וכנגד המנחה אמר "לחמי" שנקראת לחם ושניהם כליל לאישים לזה אמר "לאשי", וכנגד הנסכים אמר "ריח ניחוחי" שאין בו אלא ריח שהוא אינו לאישים אלא יוצק על היסוד ויורד לשיתין,

ובשלשה דברים דקדק לומר בכינוי, "קרבני", "לחמי", "ניחוחי", לומר שכולן של הקדוש ברוך הוא בורא הכל ועדיין ברשותו כאומרו (תהלים כד) "לה' הארץ ומלואה" ופרשנוהו במקומו, ודקדק גם כן לומר לאשי בכינוי, לומר שגם האש היא של הקדוש ברוך הוא, ומעתה מה שישראל מקריבין הוא מנכסיו של הבורא:

Leave a Comment

Related Posts