י”ב-י”ג בתמוז – חג הגאולה!

נס שחרורו של רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הריי"צ (ממעצרו בעיר קוסטרומה בברית המועצות)

by R24App
581 views

בחג הגאולה של י"ב-י"ג בתמוז יש דבר מפתיע: אנו חוגגים אותו דווקא בחודש תמוז, ימים ספורים לפני תענית י"ז בתמוז ושלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב.

הרבי מדגיש, שיש בכך חידוש גדול. חידוש זה התגלה דווקא בדורנו, כאשר אווירת השמחה חודרת גם אל תוך תקופה שבמשך דורות האופי שלה היה קשור לחורבן וגלות.

 

מדברי הרבי:

– במשך כל הדורות שלפנ"ז (מאז המאורעות הבלתי-רצויים די"ז תמוז שמהם נשתלשלו גם המאורעות דתשעה באב) הי' חודש תמוז קשור עם ענינים דהיפך השמחה, חורבן וגלות, ואילו בדורנו זה נתגלה בחודש תמוז ענין של (שמחה ו)גאולה – גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו (הרבי הריי"צ) בי"ב-י"ג תמוז…

וכדברי בעל השמחה והגאולה במכתבו הידוע ש"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה", גאולה דכל בנ"י, הקשורה גם עם הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו "כיון דשם גאולה עלה", ובפרט שעי"ז התחיל שלימות הענין דיפוצו מעינותיך חוצה גם בחצי כדור התחתון, ובאופן שממנו מתפשטים המעיינות בכל קצוי תבל, שזוהי ההכנה הכי אחרונה לביאת משיח צדקנו… (משיחותיו של הרבי, ש"פ בלק, ה'תנש"א).


—–

… חודש תמוז שנת 5687 (1927). הרבי הריי"צ נמצא ב"גלות" – במעצר בעיר קוסטרומה. נשיא הדור והרבי השישי בשושלת חב"ד, הוגלה לעיר הרחוקה ב'אשמת' הפצת התורה ברחבי ברית המועצות. מאחריו – כמה שבועות של מאסר (ראה ב"רשימת המאסר") והמרת גזר דין מוות לגלות. לפניו – הלא נודע.

מדי בוקר, על-פי החוק, הוא היה נדרש להתייצב מול השלטונות, כדי להירשם ולהוכיח שהוא עדיין נמצא בעיר גלותו.

הביקור הראשון היה בי"ב בתמוז – יום הולדתו של הרבי. למרבה הפלא, כשהוא בא ביום זה אל בניין העוצר בליווי חסידו, רבי אליהו חיים, הוא מצא את הדלת סגורה. התברר כי השלטונות הכריזו על יום חופש בשל תאריך מדיני, ולכן היה בבניין רק תורן אחד.

"אתה יכול ללכת הביתה" – צעק התורן מהמרפסת – "הגיע מסמך על שחרורך!".

בשורת הגאולה התפשטה ברחבי העיר במהירות הבזק. עם הגעתו לבית מגוריו בקוסטרומה, צפה הרבי במחזה יוצא דופן ומרגש – החסיד רבי מיכאל דוורקין רקד מסביב לבית, בידו בקבוק יין, ועל שפתיו הניגון המפורסם: "נייט נייט ניקעווא …" ("אין אין אף אחד, רק ה' בלבד!"). באותו יום ממש, י"ב בתמוז, התכנסה אסיפה גדולה של יהודים במעון של הרבי הריי"צ בקסטרומה והוא נשא את המאמר "ה' לי בעוזרי". למחרת, בי"ג בתמוז, הרבי קיבל את תעודת השחרור.

מאז אותה שנה, חג הגאולה מגיע אלינו לפני הצום של י"ז בתמוז ויוצר רקע חדש – בהיר ומשמח – לכל החודש. ועוד מעבר לכך – הוא בא לא רק ליום אחד, אלא ליומיים (י"ב וי"ג בתמוז) – יומיים של שמחה, התוועדויות ומפגשים חסידיים  – "כפליים לתושיה".

 

מדברי הרבי:

– וההסברה בזה – שכיון שע"פ כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות "דרא דעקבתא דמשיחא", דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ו(במילא) דור הראשון של הגאולה, לכן, גם בבוא הזמן שאירע החורבן והגלות (החל מי"ז תמוז) מודגש בעיקר (לא תיקון הענין הבלתי-רצוי שבזה, אלא) ה"טוב" שבדבר, שזוהי ההכנה לגאולה האמיתית והשלימה! (משיחותיו של הרבי, ש"פ בלק, ה'תנש"א).

Leave a Comment

Related Posts