נס או פלא: מה יותר מרומם?

by R24App
541 views

 

 מגלה הרבי:

– … ומבאר הצמח צדק דשורש הניסים ה'מלובשים' בטבע הוא ממקום נעלה יותר משורש הנסים שלמעלה מהטבע. וכל שהנסים מתלבשים יותר בטבע מורה ששרשם הוא ממקום נעלה יותר.

וזהו מה שנאמר: "לעושה נפלאות גדולות לבדו", ששורש הנסים ה'מלובשים' לגמרי בטבע באופן ש"אין בעל הנס מכיר בנסו", הם מבחינת "לבדו". וזהו מה שמביא במארז״ל הנ״ל בענין הנפלאות שיהיו בגאולה העתידה הפסוק "לעושה נפלאות גדולות לבדו", שהנפלאות שיהיו בגאולה העתידה יומשכו מבחינת "לבדו".

… והענין הוא, מהמעלות בנסים ה'מלובשים' בטבע לגבי הנסים שלמעלה מהטבע, הוא כמו שמבאר אדמו״ר האמצעי ב"שער האמונה": דעל ידי שהנס מתלבש בטבע הוא בא בגילוי. דהנסים שאינם 'מלובשים' בטבע, יודעים רק מציאותם ולא מהותם. וכמו נס דתחיית המתים, דהגם שרואים בפועל שבתחילה הי׳ מת ועכשיו הוא חי, אין יודעים ומשיגים איך הוא קם לתחי׳. ועד״ז הוא בכל הנסים שלמעלה מהטבע.

ולכן נקראים נסים אלו בשם נפלאות, דפלא הוא זה שאינו מושג בשכל [ועד, שכשאדם רואה דבר פלא הוא משתומם על זה, דהשתוממות הוא ביטול השכל].

וע״י שהנס מתלבש בטבע, הוא בא בגילוי, שמשיגים את מהותו. כהנס דפורים, שיודעים ומשיגים איך נתבטלה הגזירה (שזה הי׳ על ידי אסתר וכו׳). וכן – "ארבעה שצריכים להודות", שיודעים ומשיגים איך נתרפא החולה (שזה הי׳ ע״י סממני הרפואה), וכיו״ב…

ראה עוד: "קובץ כ"ח סיון יובל שנים" (ראה עמוד 97 ואילך). 

Leave a Comment

Related Posts