ו' בסיון: חג שבועות שמח!

זמן מתן תורה - ההתחדשות של נתינת התורה במדרגה חדשה שתמשך לכל השנה כולה.

by R24App
536 views

 

מדברי הרבי:

– בכל יום מתחדש הענין דמתן תורה על ידי הקב"ה, כמודגש בנוסח ברכת התורה: "נותן התורה" – לשון הוה. על דרך ובדוגמת התחדשות הבריאה בכל יום, כמ"ש: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

ועל אחת כמה וכמה בנוגע להתחדשות דנתינת התורה, דכיון שבריאת העולם היא על ידי התורה (כמאמר "אסתכל באורייתא וברא עלמא") – צריך להיות תחילה התחדשות בתורה, ועי"ז נעשית גם התחדשות הבריאה.

וכללות ההתחדשות דמ"ת על כל השנה כולה נעשית בזמן מתן תורה [בחג השבועות].

ומהתחדשות כללית זו נמשכת ההתחדשות הפרטית בכל יום. כמו בהתחדשות הבריאה: שבראש השנה נעשית כללות התחדשות הבריאה על כל השנה כולה, ומהתחדשות כללית זו נמשכת ההתחדשות הפרטית בכל יום…

מדברי הרבי, שיחות ש"פ נשא, י"ב סיון ה'תנש"א.

Leave a Comment

Related Posts