א' בסיוון – ראש חודש

עם ישראל חנה במדבר סיני לקראת מתן תורה "כאיש אחד בלב אחד"

by R24App
524 views

 

"בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר". (שמות יט א-ב)

מסבירים חז"ל (ב'מכילתא') שעם ישראל חנה מול הר סיני מתוך אחדות מושלמת ביניהם. וכך גם מביא רש"י בפירושו: "כאיש אחד בלב אחד".

אומרת הגמרא שביום זה משה רבינו "לא אמר להו ולא מידי" (שבת פו ב) – משה רבינו לא אמר להם כלום כדי להכין אותם למתן תורה. והסיבה לכך היא: "משום חולשא דאורחא", בשל החולשה מהדרך משה רבינו המתין עם דבריו עד למחרת היום.

וכאן המקום לשאול: ההליכה ממקום חנייתם הקודמת, ברפידים, ועד להר סיני, הייתה הליכה קצרה. למה דווקא היא גרמה לחולשה בעם ישראל? מסתבר שבדברי הגמרא יש עניין פנימי עמוק: לא על הדרך במדבר בלבד מסופר כאן, אלא גם על המסע הרוחני שעשו בני ישראל כדי להגיע למצב של שלום ואחדות.

מגלה הרבי:

– … ההכנה למתן תורה היתה תהליך בן שני שלבים: ראשית דבר "ויחן שם ישראל" בראש חודש סיון, אחדות ישראל שנבעה מה'ביטול' שלהם זה כלפי זה, זהו יום שגרם ל"חולשא דאורחא" בשל ההליכה הרוחנית המשמעותית שעם ישראל עשה, ויום זה, יום של ביטול – התבטא בכך שמשה רבינו לא אמר להם כלום, במובן של שתיקה ו'ביטול' מוחלט.

אך לאחר מכן נדרשת העשיה והבאת הדברים לעולם המעשה. לכן מיום המחרת, בכל יום משה רבינו הכין אותם בצעד מעשי נוסף לקראת יום קבלת התורה. כדי לקחת את הביטול הזה לכל חלקי האדם. (לקוטי שיחות חלק כח).

Leave a Comment

Related Posts