ל“ג בעומר 🔥 יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי

רבי עקיבא: "... אני ובוראך מכירין כוחך" (סנהדרין פ"א ה"ב)

by R24App
542 views

 

רבי שמעון בר יוחאי, תנא בדור השני לאחר חורבן בית המקדש ותלמידו המובהק של רבי עקיבא, היה הראשון שהתחיל לפרסם וללמד את חכמת הנסתר האלוקית שהתגלתה בתורת הקבלה.

מובא בתלמוד ירושלמי (סנהדרין פ"א ה"ב): כאשר סמך רבי עקיבא לרבי מאיר ורשב"י, אמר: "ישב רבי מאיר תחלה". על כך "נתכרכמו" פני רבי שמעון. ראה את זה רבי עקיבא ואמר לו: "דייך שאני ובוראך מכירין כוחך". שורש חכמתו של רבי שמעון היה כל כך נשגב ש"רק שניים" יכלו להעריך אותה במלואו: רבי עקיבא והבורא בכבודו ועצמו.

הרבי מוסיף לכך טעם נוסף:

– כל התורה היא באצילות העליון (1). ומתלבשת ונמשך אחר כך:

  • התלמוד (טעמי ההלכות על בורין כו') בבריאה,
  • המשנה (גופי הלכות פסוקות, שטעמיהם מלובשים וגנוזים בהם) ביצירה (עיין בכ"ז תניא פנ"ב),
  • וקבלה – באצילות לבדה (2).

והנה רשב"י היה מארי "דרזין דאורייתא", ו"הממוצע [המחבר"] להמשיך את זה גם בשאר התנאים איתנים, להמשיך פנימיות התורה בנגלה דתורה בגלוי…

והנה סדר ישיבת הזקנים – לענין השקלא וטריא והפלפול, אין חילוק כל כך בין היושב תחלה או הבא אחריו. אבל לענין פסק ההלכה, הרי בדיני ממונות הטו"ט (הלכות טומאה וטהרה) מתחילין מן הגדול היושב תחלה, ודיני נפשות – מתחילין מן הצד (סנה' פ"ד).

… כשבא רבי עקיבא להושיב את רבי מאיר ורבי שמעון על פי הסדר, שזה נוגע בענין פסק ההלכה, הושיב תחלה את רבי מאיר, שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה (עירובין יג, ב), [ועז] "נתכרכמו" פניו של רבי שמעון, בידעו כחו ב"פלפולא דאורייתא" (שבת לג, ב) ושהוא מארי ד"רזין דאורייתא", ו"הממוצע" [בזה] לשאר התנאים…

אמר לו רבי עקיבא: "דייך שאני ([כאן זה לשון] שכינתא, מלכות דאצילות (3)) ובוראך (תלמוד בבריאה) מכירים כחך –

(אף שעדיין לא נתגלה כל כך בפועל בנוגע לפס"ד ההלכה שהוא ביצירה כנ"ל, ולכן קאמר "בוראך" ולא "יוצרך"). (מתוך "אגרות קודש", קרח ד', מכתב א'נג)

 

הגילויים הקבליים של התורה הנסתרת, המפורטים בכתביו של רבי שמעון בר יוחאי, לא היו נגישים לרוב האנשים במשך אלפי שנים. במשך שנים הלימוד בספר הזוהר שחיבר רשב"י היה שמור לחכמים ומקובלים גדולים בלבד. עד שבא האר"י הקדוש, שחי לפני למעלה מארבע-מאות שנה, ואמר:

"מצווה לגלות זאת החכמה"

מאז נפוץ ספר "הזוהר" בין כל ישראל ומוחזק כספר קדוש. חכמים רבים החלו ללמוד בספר "הזוהר" ומצאו בו מעיינות של קדושה וטהרה לרומם את הנשמה. רשב"י עצמו התבטא ואמר:

"בחיבורי זה (כלומר בזכות ספר "הזוהר") יצאו ישראל מן הגלות".

 

מדברי הרבי:

– … כשמתבוננים בהתוצאות מלימוד הזהר, מלימוד תורת הבעש"ט, ובדורנו בפרט מהשקידה בלימוד תורת החסידות חב"ד – הנה נעלה מ[א]ין כל ספק, אשר

  • הזהר הוא אילנא דחייא [- עץ החיים],
  • תורת הבעש"ט הם הן המעיינות אודותם דיבר המשיח עם הבעל שם טוב,
  • ולימוד חסידות חב"ד הוא הוא הדרך עתה להבין את הזהר, וזהו האופן ש"יפוצו מעיינות חוצה",

אשר אז דוקא "אתי מר", דא הוא מלכא משיחא [בא מלך המשיח].

(מתוך "אגרות קודש", קרח ד', מכתב א'נג)

 

רבי שמעון בר יוחאי הודיע לתלמידיו של"ג בעומר הוא יום שמחתו, וציווה שכל בני ישראל יעשו את היום הזה ליום שמחתם. לחצו כאן 👇 לקריאה על מנהגי ל"ג בעומר:

ל“ג בעומר: 12 מנהגים שמחים

——–

מקורות נוספים מתוך המכתב של הרבי:
  1. עיין תו"א חיי שרה סד"ה לשון אדנ"ע
  2. עיי"ש בתו"א הנ"ל, תניא ספ"מ בהגה, קו"א סד"ה להבין מ"ש בפע"ח
  3. עיין זח"א ו, ב. ובכ"מ. וראה ג"כ סוכה נג, א: אם אני כאן כו'. ששם מקום הקבלה, כנ"ל

Leave a Comment

Related Posts