י”א באייר, שישה ועשרים ימים לעומר:

מידת היום: הוד שבנצח

by R24App
543 views

וזכרת את ה' אלקיך

מידת הנצח היא ענף ממדת החסד, ולכן יש להם תכונה משותפת: הרצון להשפיע שפע וטוב לסביבה ולעולם. כדי להצליח בכך, מידת הנצח מבטאת את עצמה בהתמדה והמשכיות הנדרשים לביצוע המטרה.

כאשר מידת הנצח מתאחדת ומתכללת במידת ההוד, כל פעולה בכיון זה נעשית גם היא מתוך הודאה לה', ענווה, ביטול וקבלת עול. הוא יודע שלא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" – אלא ה' בכבודו ובעצמו עוזר לו בנצחונו:

"וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה" (דברים ח יח).

Leave a Comment

Related Posts