ג' באייר, שמונה עשר ימים לעומר – ”נצח שבתפארת”

הרבי: "התוקף האמיתיות והנצחיות דבני ישראל"

by R24App
533 views

 

הספירה שמאירה בשבוע השלישי של ספירת העומר היא ספירת התפארת.

מוסבר בקבלה ובחסידות שאברהם אבינו היה המרכבה לספירת החסד, יצחק אבינו היה מרכבה לספירת הגבורה, ואילו יעקב אבינו – הבכיר שבאבות – היה מרכבה לספירת התפארת.

ספירת התפארת אינה מסמלת רק את היופי והפאר, אלא גם את האמת. דמותו של יעקב משקפת את השילוב של שתי מידות אלו. מצד אחד, על יעקב נאמר שהיה יפה כיופיו של אדם הראשון (יציר כפיו של הבורא!), כמו בביטוי "תפארת ישראל". ומצד שני – עליו נאמר "תתן אמת ליעקב" (מיכה בסופו), כי עניינו של יעקב – זה תורה (תורת אמת).

מה אם כן, מבטא החיבור של ספירת התפארת עם ספירת הנצח (מידת נצח שבתפארת)? התשובה היא – בכך שכל דבר אמיתי, הוא דבר חי ונצחי. החיים של יעקב אבינו מהווים דוגמה גם לתכונה הזאת: הוא היחיד בין האבות שעליו לא נאמר בתורה שהוא מת. על-פי דברי הגמרא – וכמו כן הרמב"ן, רבינו בחיי, המהר"ל מפראג, השל"ה הקדוש – חיי יעקב הם חיים נצחיים.

אמר ר' יוחנן: יעקב אבינו לא מת. אמר לו רב נחמן בתמיהה: וכי לחינם ספדו הספדנים וחנטו החונטים וקברו הקוברים? שהרי לדבריך יעקב אבינו לא מת! אמר לו: מקרא אני דורש, שנאמר: "ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים" (ירמיהו ל, י), מקיש (משווה) בפסוק זה הוא לזרעו, מה זרעו בחיים — אף הוא בחיים. (תאנית ה' ב, תרגום).

מגלה הרבי:

אמת ונצח. יעקב, שענינו תורה, הוא [כמו] קו האמצעי [בתמונת הספירות]. [בחסידות קו זה נמשל ל]בריח התיכון [במשכן] שמבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין (ראה גם בתניא פרק י"ג וכמו כן – באגה"ק ס"ו).

האיור – מתוך הספר 'המשכן' (הוצאת Artscroll)

היינו, שנמשך ויורד למטה כמו שהוא למעלה ללא שינויים, ועל ידי זה מתגלה תוקף מציאותו, מציאות:

  • אמיתית: "תתן אמת ליעקב",
  • ונצחית: "יעקב אבינו לא מת".

ולכן, ממנו ועל ידו נמשך החיזוק לכל בני ישראל על כל זמן משך הגלות, שגם בירידתם בגלות נעשה אצלם מעמד ומצב ד"ויחי יעקב", חיים אמיתיים ע"פ התורה, שבזה מודגש התוקף האמיתיות והנצחיות דבני ישראל כפי שמתגלה בהעילוי והשלימות דגאולה האמיתית והשלימה, גאולה נצחית וביהמ"ק נצחי, גאולה שלישית ובית המקדש השלישי, הקשורים עם (השלישי שבאבות) יעקב

צמיחה תמידית. החיזוק על כל זמן משך הגלות עד להגאולה האמיתית והשלימה נעשה עי"ז ש"זרעו בחיים" (כמודגש בדרשת חז"ל) – כיון שהנצחיות דיעקב מודגשת ומתגלה ב"זרעו", ההמשך והקיום דזרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות בהנהגתם בחיים בחיי יום יום בדרכיו של יעקב, ועל ידי זה מתגלה בפועל הנצחיות דהגאולה העתידה ומקדש העתיד שכנגד יעקב…

ויש לומר, שב"זרעו בחיים" מרומז שהגלות הו"ע של זריעה שכוללת ומהוה התחלת הצמיחה דהגאולה, וזהו תוכן החיזוק על כל זמן משך הגלות, כיון שיודעים שהצמיחה דהגאולה נעשית ע"י הזריעה ד"מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" (כפי שנאמר בתניא רפל"ז).

מלוקט מתוך שיחתו של הרבי לפרשת ויחי (ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts