א' באייר, שישה עשר ימים לעומר:

מידת היום: גבורה שבתפארת

by R24App
517 views

הספירה המאירה את השבוע החדש – היא ספירת התפארת הנעלית מכל הספירות וכוללת בתוכה את כולן. עניינה של ספירת התפארת בעבודה מכוון כנגד תכונת הפאר והשלימות – לפאר את שם ה' בכל אופנים אפשריים.

 

בלשון הקבלה ספירת התפארת מהווה שילוב מאוזן בין ספירות החסד והגבורה הקודמות לה. כלומר, היא מאזנת את הרצונות המנוגדים של הנשמה ועוזרת להם לעבוד בהרמוניה. בשיחתו המפורסמת לפרשת תזריע מצורע נותן הרבי כמה דוגמאות לפעולתה.

 

תנועות הנפש:

– "תפארת" – קאי על התורה ("תפארת זו מתן תורה"), שמצד גודל מעלתה בכחה לחבר ב' התנועות דרצוא (קירוב ודביקות להקב"ה, "תפארת לעושי'") ושוב (המשכה למטה, "תפארת לו מן האדם"), שהאורות העליונים יומשכו ויתגלו בכלים, שעי"ז מתגלה ענינו האמיתי של הגלות (אורות עליונים), באופן שמושלל ענין הגלות כפשוטו, גאולה שאין אחריה גלות.

 

אצל המשיח:

ויש להוסיף בביאור הטעם שהתורה (תפארת) היא "דרך ישרה" להתגלות והבאת המשיח – על פי הידוע שבמשיח צדקנו ישנם ב' ענינים: מלך (המלך המשיח) ורב (שילמד תורה את כל העם), והחילוק שביניהם, שענין ה"מלך" שבמשיח מורה על ההשפעה באופן מקיף שנעשית על ידי הביטול דקבלת עול מלכותו, וענין ה"רב" שבמשיח מורה על ההשפעה באופן פנימי שנעשית על ידי לימוד התורה עד שחשיב "כאילו ילדו" (סנהדרין יט, סע"ב), ויש לומר, שצירוף שניהם (מלך ורב, מקיף ופנימי) יחדיו מורה שגם האורות עליונים שלמעלה מהתלבשות בכלים (כ"א באופן מקיף בלבד) נמשכים ומתגלים בכלים (באופן פנימי), בכח התורה ("תפארת"). (משיחות ש"פ תזריע-מצורע, ו' אייר ה'תנש"א).

 

מידת היום: גבורה שבתפארת

מכיון שתפארת מבטאת את  הפאר, היופי והשלמות, נשאלת השאלה: האם שייך להגביל אותה על ידי מידת הגבורה? מסתבר, שהשפעת הגבורה יכולה להידרש גם בדבר שהוא מושלם. אם האור שמתגלה בו חזק מדי, הכלי לא יכול להכילו ואז יש צורך בצמצום על ידי מידת הגבורה. ולהפך, לפעמים מידת הגבורה יכולה לפעול כדי להגביר ולחדד את ה"תפארת" – לגלות את השלמות באופן עוד יותר חזק. שני אופנים אלה נכללים במידת היום – גבורה שבתפארת.

Leave a Comment

Related Posts