מכירים את התמונה? זה הרגע בהיסטוריה של מבצע …

by R24App
528 views

 

🎉 נכון! התמונה הזאת צולמה לקראת מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז (5727). ביום זה, בתהלוכת ל"ג בעומר, הרבי מכריז על "מבצע תפילין", כסגולה להצלת יהודי ארץ הקודש.

 

י"א ניסן הוא היום המסוגל כדי להוסיף מצווה ומעשה טוב. לקראת יום זה נוהגים החסידים להוסיף בתורה ומצוות ובפרט – במבצעי הרבי. איזה מהמבצעים מדבר אליך?

נזכיר בקצרה את כל עשרת – או אפילו אחד עשר – המבצעים של הרבי.

 

1. מבצע תפילין

מצות תפילין היא אחת המצוות הראשונות אותה קיבלו על עצמם אבותינו במצרים, וזוהי "מצוה כללית" שעליה נאמר: "הוקשה כל התורה כולה לתפילין" (קידושין לה, א).

 

2. מבצע תורה

כל המבצעים של הרבי מהווים סגולה לשמירה והצלה. ובפרט מבצע תורה, שלתורה ישנה מעלה מיוחדת, כמבואר בספר התניא, כל המצוות הם "אברין דמלכא". אבל לגבי התורה נאמר בזהר: "אורייתא וקוב"ה כולה חד". על ידי לימוד התורה מתחברים להקב"ה בכבודו ובעצמו.

 

3. מבצע מזוזה

מדברי הרבי: המזוזה תמיד שומרת על הבית ועל אנשיו – גם כשהם בבית וגם כשהם בחוץ, כפי שנאמר (תהלים קכא ח): "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם" (ראה גם טור והשו"ע, יורה דעה סימן רפ"ה). הרבי מוסיף שכל מזוזה פרטית שנקבעה על פתח הבית, מוסיפה בשמירה, הגנה והצלה של כלל ישראל.

 

4. מבצע צדקה

קופת צדקה בכל בית, חנות וכדומה – היום הבקשה של הרבי הפכה להיות חלק מהחיים. מדברי הרבי: על ידי קיום מצות הצדקה מקבל היהודי את ברכות הקדוש ברוך הוא שמעניק אותם כמו צדקה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה. ובגמרא: (בבא-בתרא י,א) נאמר: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

 

5. מבצע בית מלא ספרים

בשיחת שבת פרשת נשא תשל"ד הכריז הרבי על מבצע מיוחד, היינו שכל אחד ישתדל למלא את ביתו בספרי קודש וירבה בשיעורי תורה. במה להתחיל? ספרי היסוד הם חומש, תהילים, סידור תפילה, ספרי הלכות, תניא, וכמו כן – משניות או גמרא. כיום תוכלו למצוא אותם גם בפורמט אודיו ללימוד בדרך – במסך הראשי של האפליקציה!

 

6. מבצע נרות שבת קודש

הרבי: מהותם של נרות שבת מבוארת – להוסיף אורה, רוחנית וגשמית – בבית ובעולם כולו (כפי שמבואר בזוהר הקדוש ובמקומות נוספים).

 

7. כשרות האכילה והשתיה

המזון שהאדם אוכל הופך להיות "דם ובשר כבשרו" (תניא פרק ז), וכשם שאיכות המזון משפיעה על בריאות הגוף כך יש לדבר השפעה על תכונות האופי של הנפש. מדברי הרבי: "כדי שתהיה האכילה באופן הראוי ולתועלת צריך שתתאים להמטרה שלה – קישור הנפש והגוף ויחי' האדם" (אגרות קודש, כרך ג, תקעט).

 

8. טהרת המשפחה

סוד האושר של המשפחה? לימוד וקיום הלכות טהרת המשפחה. מדברי הרבי: "וכמ"ש הרמב"ם סוף הלכות מקואות, הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא, ואעפ"כ רמז יש בדבר… הביא נפשו במי הדעת כו', טבילה אותיות הביטול היינו הביטול הבא כתוצאה מההתבוננות…" (אגרות קודש, כרך ב, קצא).

 

9. מבצע חינוך

כל ילד יהודי צריך לקבל חינוך אמיתי ברוח התורה. הרבי אף הדגיש את חשיבותו של מבצע זה בכך שהוא מהווה את היסוד לכל חיי הילדים. החינוך משפיע עליהם לכל ימי חייהם. הרבי: מטרה היא – שלא ישאר אף ילד יהודי שלא יקבל חינוך יהודי כשר.

 

10. מבצע אהבת ישראל ואחדות ישראל

ידועות המילים של הרבי: "ביטול הגלות הוא על ידי ביטול סיבת הגלות (שבאה על ידי ההיפך דאהבת ישראל)". אך בימינו, כאשר אנו נמצאים בסף הגאולה, באהבת ואחדות ישראל יש מעלה מיוחדת. מסביר הרבי: "ההדגשה דאהבת ישראל היא – בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם נקודת אחדות שלמעלה מהמחלוקת…".

 

11. להביא לימות המשיח

בשנת תשנ"ב, בשיחתו לפרשת "חיי שרה" (לרגל כינוס השלוחים העולמי) אמר הרבי שכיום ישנו שער כולל לכל המבצעים, לכל המצוות ולכל ענייני השליחות. למעשה, זה הנושא שמלווה אותנו בכל ספרי התורה, החל מספר הבראשית:

'ורוח אלוקים מרחפת' – זה רוחו של משיח (בראשית א:ב, רבנו בחיי).

השער הכולל זה – הוא 'קבלת פני משיח צדקנו', בכל מעשה ובכל פרט החיים.

Leave a Comment

Related Posts