ב' בניסן: לזיכרון של הרבי הרש”ב

הרבי: "תוקף הקדושה דצדיק אינו רק בנוגע לכתבים וספרים …"

by R24App
571 views

מדברי הרבי:

– ב' ניסן הוא לא רק יום ההסתלקות דכ"ק אדמו"ר נ"ע [הרבי הרש”ב], אלא גם יום התחלת הנשיאות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – [הרבי הריי"צ].

במאמר הראשון [של הרבי הריי"צ] – ד"ה "ראשית גוים עמלק" – מודגש ובולט הקשר וההמשך לנשיאות של אביו, כ"ק אדמו"ר נ"ע, שכן, המאמר האחרון שאמר [הרבי הרש”ב] ב"ק אדמו"ר נ"ע בחיים חיותו בעלמא דין, הוא, המאמר דפורים, ד"ה "ראשית גוים עמלק" –

על דרך לשון חז"ל במה אסיים זה פתח זה (בראשית רבה, פרק ק).

תוכן המאמר הוא בענין ביטול קליפת עמלק. [ומגלה בוא הרבי הריי"צ] שמציאות הקליפות היא "מציאות ההעדר ואין להם שום קיום מצ"ע כלל". והפכו בקדושה, "להיות שהאור מתאחד עם הכלים, הרי הכלים גם כן בבחינת קיום עצמי", היינו, שיש בהם בחינת קיום עצמי דהאור, לא רק קיום עצמי של כלים…

וממשיך במאמר:

"וכמו כן הוא בכל המצוות שנתלבשו כענינים גשמיים, קלף הגשמי וצמר הציצית וכהאי גוונא, וכל מה שברצונו יתברך כלים ראויים להארת האור העליון, ה"ה קיימים בבחינת קיום עצמי".

ומוסיף עוד ענין נפלא השייך להאמור לעיל :

"ויש לומר שזהו עניין דקדושה לא זזה ממקומה, ותשמישי קדושה בקדושתן הם עומדים כו', ומקום התורה והעבודה של צדיק בקדושתו הוא גם לאחר עלותו מחיי הגופות לחיים האמיתיים והארת אור עבודתו נשאר במקומו, דיש לומר שהמקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לערכי העבודה, קדושתו עליהם מחלקי בירורו בעולם".

… כאן רואים דבר נפלא ביותר – שתוקף הקדושה דצדיק ("קדושה לא זזה ממקומה") אינו רק בנוגע לכתבים וספרים כו', אלא אפילו בנוגע לכלי תשמישו, שולחן וכסא וכיוצא בזה – לאו דוקא שולחן שהשתמש בו לתורה ותפלה אלא גם שולחן שהשתמש בו לעבודתו בעניני הרשות, "קדושתו עליהם מחלקי בירורו בעולם", ולא עוד, אלא שקדושה זו היא באופן ש"לא זזה ממקומה", היינו, שכלי תשמישו נשארים בכל תוקף מעלתם כמו שהיו בעת חיים חיותו בעלמא דין".

מדברי הרבי לרגל ב' בניסן (5747), יום הסתלקותו של הרבי הרש"ב.

Leave a Comment

Related Posts