ידועים דברי ק"כ אדמו"ר (הרבי הרש"ב) נ"ע לפני הסתלקותו: "אנכי עולה השמיימה, ואת הכתבים (כתבי החסידות) הנני משאיר לכם". פירוש הדברים: צדיקים דומים לבוראם. וכשם שהקב"ה נתן (הכניס) את עצמו בתורתו, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה ["אנכי"] - "אנא נפשי כתבית יהבית" (שבת קה, א). עד"ז בצדיקים . . שע"י לימוד כתביו (תורתו) שהלימוד מביא לידי מעשה בפועל ועד להפצת חוצה, מתקשרים עמו בעצמו . . כפי שנמצא במצב של "עלי' השמימה". ומכיון שה"כתבים" נמצאים למטה בגשמיות העולם . . זוהי התקשרות נצחית בגשמיות בין הנשיא אדמו"ר נ"ע וכל ישראל.

על-פי דברי הרבי לרגל ב' בניסן (5747), יום הסתלקותו של הרבי הרש"ב

"ואת כתבי החסידות הנני משאיר לכם"

by R24App
536 views

Leave a Comment

Related Posts