515

by R24App
546 views

בפרשת ואתחנן מספר משה רבינו על תפילתו להקב"ה להיכנס לארץ ישראל. ואפילו שה' לא הסכים לכך המשיך משה רבינו להתפלל להכנס לארץ האהובה עליו. בשיחתו לפרשת ואתחנן מגלה הרבי כיצד תפילתו של משה פועלת עד היום הזה.

מדברי הרבי:

– אפילו לאחרי שאמר לו הקב"ה:

"אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (ואתחנן ג, כו) –

הרי ספק גדול האם גם לזה ציית משה כביכול, שכן, הכלל הוא ש"כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא" (פסחים פו, ב. ועוד).

וא"כ אפילו כשהבעה"ב האמיתי (הקב"ה) מצוה על משה "צא", "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" –

מסתבר לומר, שמשה מסר את נפשו והמשיך לבקש ולהתפלל להכנס לארץ ישראל…

כמו גימטריה של "ואתחנן", גם הגימטריה של המילה "תפלה" ושל המילה "שירה" שוות 515.

 

תפילת משה פועלת גם עכשיו

מדברי הרבי:

– מובן ופשוט שתפלתו של משה נשארת תמיד בתוקף ובודאי אף תקויים, במכ"ש מתפלתו של כל צדיק (במכ"ש מזה ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים"), עאכו"כ תפלתו של משה רבינו (שאפילו מעשה ידיו הם נצחיים, עאכו"כ תפלתו לה'), ובפרט שמשה התפלל על זה תקט"ו (כמנין "ואתחנן") תפלות.

אילו זכו היתה תפלת משה מתקיימת בשעתו, והוא הי' מכניס את בנ"י לארץ ישראל, ובונה את בית המקדש, ואזי הי' זה בית נצחי, בגאולה הנצחית – הגאולה השלימה, כמבואר בספרים.

מפני סיבות שונות הרי תפלת משה בשעתה לא נתקיימה אז בפועל בעוה"ז הגשמי (בגלל הגזירה שהיתה אז שמשה צריך להישאר עם בני דורו במדבר, כדלקמן), אבל להיותה תפלה של משה (ועוד תקט"ו תפלות) היא בודאי תתקיים, אלא שזה יהי' מאוחר יותר – בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, ש"גואל ראשון (משה) הוא גואל אחרון", והוא יכניס את כל בנ"י לארץ ישראל, בגאולה שאין אחרי' גלות, ובבנין ביהמ"ק השלישי, בית נצחי.

יוצא מזה, שתפלתו של משה קיימת לעולם ופועלת פעולתה, רק לא בזמן ההוא, אלא לאחרי זמן – כשתבוא הגאולה הנצחית, ומשה – גואל ראשון הוא גואל אחרון – מכניס את כל בנ"י לארץ ישראל.

 

האם משה התפלל על עצמו? מגלה הרבי:

– ואפילו אם הי' בידי משה לפעול ע"י תפלתו שיכנס לארץ ישראל (ובודאי הי' יכול לפעול זאת, במכ"ש מתפלת כל צדיק כנ"ל) –

הרי להיותו רועה ישראל אמיתי, ורבי אמיתי, מלמד תורה לישראל אמיתי –

אינו יוצא מהגלות בהשאירו שם את תלמידיו – כהדין, ש"תלמיד שגלה כו' מגלין רבו עמו" (רמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פ"ז ה"א), אלא שלימות הגאולה שלו מתבטאת בכך שיחד איתו נגאלים כל תלמידיו (במכ"ש מהקצה ההפכי, ש"הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו"). ובמילא מובן, שתפלת משה להיכנס לארץ ישראל כללה בתוכה, שגם בנ"י שבדורו (דור דיעה), דור המדבר, יכנסו איתו לארץ ישראל בגאולה השלימה…

ומזה ישנו גם הלימוד לדורות – בנוגע לאתפשטותא דמשה שבכל דור ודור (זח"ג רעג, א) עד למשה שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועד"ז בנוגע לבחי' משה שישנה בכאו"א מישראל (תניא רפמ"ב.) – שמבלי הבט על התפלות והבקשות שהיו עד עתה, צריכים עוד פעם ושוב פעם להתפלל ולבקש מהקב"ה "עד מתי"…

וברור הדבר שהתפלה והבקשה מתקיימים, ותיכף ומיד ממש – ובאופן ד"מתנת חנם" (פרש"י ר"פ ואתחנן), שלא בערך לעבודה – באה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", וכל בנ"י הולכים לארץ ישראל, בגאולה הנצחית, ויורד למטה ביהמ"ק השלישי הנצחי שעומד מוכן ובנוי למעלה.

משיחותיו של הרבי בט'-י"א במנחם אב, ה'תנש"א (ספר "דבר מלכות", פרשת "דברים").

Leave a Comment

Related Posts