45

by R24App
535 views

מגלה הרבי:

– ויש להוסיף בהשייכות דר"ח סיון למתן-תורה גם מצד ספירת העומר דר"ח עצמו, יום מ"ה לספירת העומר, שמספר מ"ה הוא הגימטריא ד"אדם", אותיות א' דם –

• ע"פ הידוע שהתורה נמשלה ל"דם" שממשיך חיות לכל האברים בשוה, ונקראת גם "אדם", "זאת התורה אדם" (דם בתוספת אל"ף) –

• דיש לומר, ש"דם", שמתפשט ונמשך בכל אברי הגוף, רומז על ה"עשרה מאמרות" שבתורה (ההתחלקות דפרטי הלכות התורה) 

• ו"אדם", א' דם, רומז על המשכת ה"מאמר אחד" שבתורה שלמעלה מהתחלקות דפרטי הלכות התורה, "אחת דיבר אלקים", שענין זה נעשה ע"י הקדמת הביטול בעבודת התפלה.

הערה: כמארז"ל (ברכות יו"ד, ב) "מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם", שהאדם מצ"ע הוא בחינת דם, ועל ידי התפלה מתחבר עם אלופו של עולם, א' דם (אוה"ת תהלים (יהל אור) ע' שנח. המשך תער"ב ח"ב פשצ"א ואילך. וראה שם פת"ד: "א' הוא בחי' א"ס בנפש שזהו שרש ומקור הנשמה כו', ובא בבחי' דם שזהו הנשמה המלובשת בגוף כו'").

ראו עוד: שיחות ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תנש"א.

Leave a Comment

Related Posts