13 – שלוש עשרה:

by R24App
501 views

 

 1. זהב
 2. וכסף
 3. ונחשת
 4. ותכלת וארגמן ותולעת שני (מצר)
 5. ושש
 6. ו[שער] עזים
 7. וערת אילם מאדמים
 8. וערת תחשים
 9. ועצי שטים
 10. שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת
 11. הסמים
 12. אבני שהם
 13. ואבני מלאים לאפד ולחושן

 

כמו כן, יש בתורה י"ג פרשות המספרות על המשכן ועבודת הכהנים. וב"דעת זקנים" מובא:

"שלושה עשר נדבות מונה כאן שנדבו ישראל במשכן וכנגדן מנה יחזקאל י"ג בגדים שעתיד הקב"ה להלביש ישראל לעתיד" (דעת זקנים מבעה"ת ריש פרשתנו).

Leave a Comment

Related Posts