ראש חודש אדר!

השם של חודש "אדר" קשור ללשון "אדיר", שנאמר: "אדיר במרום ה׳" (ביצה טו)...

by R24App
501 views

 

וזהו סוד ריבוי השמחה בחודש זה, כפי שנפסק בהלכה ב"מגן אברהם" (או"ח סו"ס תרפו): "משנכנס אדר מרבים בשמחה". 

הדבר המדהים בהלכה זו הוא, שהמקור שלה לא נמצא במסכת מגילה (כפי שיכולנו לחשוב), אלא  מקורה – במסכת תענית, העוסקת – כשמה – בדיני תעניות, המהווים לכאורה הפך עניין השמחה. זאת ועוד: האמירה המפורסמת במלואה מזכירה לא רק את חודש אדר – אלא גם את חודש אב:

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה – כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. (תענית דף כ"ט, עמוד א')

מגלה הרבי:

– ויש לומר, דאדרבה: לשון חז"ל . . בא ללמד, שמיעוט השמחה בחודש אב נכנס באותו תוכן של ריבוי השמחה בחודש אדר ("כשם . . כך"). שכן כוונת ותכלית מיעוט השמחה בחודש אב היא רק בכדי להפכו "מחשוכא – לנהורא, וממרירו למיתקו" (ראה זח"א ד, א.).

וזה נפעל ע"י ה"מרבין בשמחה" וה"בריא מזלי'" בחודש אדר, שמהפך גם את ה"ממעטין בשמחה" ו"ריע מזלי'" בחודש אב. 

ולכן מובן, שעל ידי זה מתוספת עוד יותר שמחה באדר – נוסף להשמחה מצד עצמו בטוב הנראה והנגלה, גם השמחה מזה שמהפכים אז את הענינים הבלתי רצויים (שגורמים ל"ממעטין בשמחה")…

מדברי הרבי השיחתו לפרשת "תרומה", ה'תשנ"ב (תרגום מאידית).

Leave a Comment

Related Posts