24

by R24App
535 views

"וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם" (במדבר יח ט)

מפרש רש"י:

ואני הנה נתתי לך: בשמחה. לשון שמחה הוא זה, כמו (שמות ד, יד) הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו, משל למלך שנתן שדה לאוהבו ולא כתב ולא חתם ולא העלה בערכאין. בא אחד וערער על השדה. א"ל המלך כל מי שירצה יבא ויערער לנגדך, הריני כותב וחותם לך ומעלה בערכאין, אף כאן לפי שבא קרח וערער כנגד אהרן על הכהונה, בא הכתוב ונתן לו כ"ד מתנות כהונה בברית מלח עולם, ולכך נסמכה פרשה זו לכאן:


לתמוך

כתבה זו יצאו לאור בזכות הפעילות של ישיבת תומכי תמימים בית שמש. אנחנו מאמינים בחשיבות של הפצת מעינות התורה. אם התכנים האלה מדברים אליך, ניתן לתמוך בפרויקט הזה – אפילו עם סכום סמלי. זה יקח כמה דקות בלבד – ואפשר להיות בטוח שזה יהיה שותפות חשובה בהפצת לימוד התורה. תודה רבה!

לתמיכה >

Leave a Comment

Related Posts