כ' בתשרי – יום ו' של חג הסוכות

פגשו את האורחים: יוסף הצדיק ואדמו"ר מהר"ש (רבי שמואל שניאורסון)

by R24App
545 views

 

כפי שנאמר בספר הזהר, בכל יום של חג הסוכות מבקרים בסוכתנו שבעה "אושפיזין" – אורחים מכובדים: אבות, צדיקים ומלכים. האורח של יום ו' של חג הסוכות הוא יוסף הצדיק, וה"אורח החסידי" שמגיע ביום זה הוא אדמו"ר מהר"ש (רבי שמואל שניאורסון). מה מאחד אותם?

מדברי הרבי:

– ידועה תורת הבעל שם טוב ש"שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" מורה ומבטא את תוכן הענין. ובענייננו – השם "יוסף" מורה על ענין של הוספה. ועל פי זה מובן בפשטות שבלילה זו (התחלת ה"אושפיזא" של "יוסף") צריכה להיות הוספה בענין השמחה.

ויתירה מזו: מבואר בדרושי הצמח צדק (אור התורה, פרשת ויחי, ע׳ שצ) . . וברשימות לתהלים (בסופו) בפירוש הכתוב "יוסף לי ה׳ בן אחר" (שעל שם זה זה נקרא בשם "יוסף"), שענינו של "יוסף" – לעשות מ"אחר" בחינת "בן". זאת אומרת: לא זו בלבד שמתבטל הענין ד"אחר", ולא זו בלבד שנעשה ממנו בחינת "עבד", אלא מ"אחר" נעשה בחינת "בן".

ומובן בפשטות ריחוק הערך שבין בחינת "אחר" לבחינת "בן", היינו, שזהו דילוג שבאין ערוך.

ועל פי זה מובן שהשמחה הקשורה עם ה"אושפיזא" ד"יוסף" היא באין ערוך לגבי השמחה שלפני זה!

על דרך זה מובן בנוגע לענינו של אדמו"ר מהר"ש:

נוסף על ההוראות הפרטיות של אדמו"ר מהר"ש בנוגע ללימוד התורה וקיום המצוות, וכללות העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" – ידועה ההוראה הכללית (החודרת את כללות הנהגת האדם) של אדמו"ר מהר"ש:

"העולם אומר שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה הולכים מלמעלה, ואני אומר – שמלכתחילה מלמעלה!" (תרגום חופשי מאידיש).

ועיקר החידוש בזה – כאשר מקשרים את ההנהגה ד"לכתחילה אריבער" עם מאמר העולם שצריכים לילך "ארונטער":

כאשר אומרים שהעבודה בלימוד התורה וקיום המצוות צריכה להיות באופן ד"לכתחילה אריבער", שזוהי כללות העבודה ד"בכל מאדך" – אין זה חידוש גדול, כי המדובר אודות קיום התורה ומצוות;

אבל כאשר מדגישים שהעולם אומר שצריכים לילך "ארונטער" , ואף על פי כן מכריז נשיא בישראל שהוא אומר שצריכים "לכתחילה אריבער" – הרי בזה מודגש החידוש שבדבר – דילוג באופן שבאין ערוך, היינו, תמורת הנהגת העולם באופן ד"ארונטער", הולכים "לכתחילה אריבער" – שזהו הקצה ההפכי.

… והנה, מאחר שבכל עניני התורה ומצוות ההנהגה היא באופן ד"מלכתחילה אריבער", הרי על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע לענין השמחה – כי שמחה ענינה פריצת כל הגדרים, ובפרט "שמחת בית השואבה".

מתוך שיחתו של הרבי ליל ו׳ דחג הסוכות (מוצאי שבת חול המועד) ה׳תשמ"ב (בלתי מוגה).

Leave a Comment

Related Posts