ב' בטבת: זאת חנוכה!

מדברי הרבי: חנוכה - ה"טעימה" למה שיתגלה בזמן הגאולה

by R24App
543 views

 

תיבול בשמן זית מדגיש ומבליט את הטעם המיוחד של כל מאכל. כמו כן, השמן שבתורה – הפנימיות של התורה – מגלה אור מיוחד בכל ענייני העולם. מסביר הרבי: זוהי ה"טעימה" למה שיתגלה בזמן הגאולה – "שמן" בתורה כ"מזון" עיקר ועצמאי!

מדברי הרבי:

וענין זה (של שמן טהור) מודגש בלימוד נסתר דתורה – כי, בלימוד נגלה דתורה, כיון שהעסק הוא בעניני העולם שבהם דנים הלכות התורה, יכול להיות (מצד הירידה דהתגברות החושך בעולם) מצב שמכירים בעוצם הפלאת החכמה, שהיא חכמה גדולה ושכל נפלא, מבלי להכיר ולהרגיש שזוהי חכמתו של הקב"ה.

והעצה לזה – שלימוד נגלה דתורה יהי' ביחד עם לימוד נסתר דתורה, ידיעת אלקות ("דע את אלקי אביך"), שעי"ז נעשה גם לימוד נגלה דתורה חדור בקדושת התורה, שניכר ונרגש שזוהי חכמתו של הקב"ה.

… בחנוכה – מודגשת בעיקר פעולת השמן (מאור) שבתורה בלימוד נגלה דתורה (שהוא עיקר הלימוד) שנעשה חדור בהידיעה וההכרה והרגש בקדושת התורה, שהיא חכמתו של הקב"ה, "תורתך";

והחידוש די"ט כסלו (שלימות הגילוי דשמן שבתורה שבחנוכה) – שנעשה גם הלימוד ברזין דרזין (שמן) שבתורה בתור לימוד חשוב ועיקרי, היינו, לא רק באופן שמערבים השמן (רזין דרזין) בהמזון העיקרי (נגלה), אלא שהשמן עצמו (רזין דרזין שבתורה) הוא עניין עיקרי של מזון, שבא בהבנה והשגה בשכל האדם, . . בדוגמת מזון גשמי (פרנסה כפשוטה) שנעשה דם ובשר כבשרו.

 

הטעימה של הגאולה

… גילוי השמן שבתורה בחנוכה וביתר שאת בדורות שלאחרי זה בי"ט כסלו הוא לא רק בגלל הצורך וההכרח שבדבר שנעשה בעקבות התגברות החושך בעולם, אלא גם ובעיקר בגלל שהולכים ומתקרבים לביאת משיח צדקנו, שנקרא "משיח" על שם המשיחה בשמן, כמו שכתוב "בשמן קדשי משחתיו",

ועל ידו יהיה עיקר ושלימות גילוי השמן (רזין דרזין) שבתורה, שילמד "סוד טעמי' ומסתר צפונותי'", ועד ש"באותו הזמן (בימות המשיח) . . לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", . . היינו, שעיקר הלימוד יהי' ברזין דרזין שבתורה.

ולכן, ככל שהולכים ומתקרבים להתגלות של משיח צדקנו, הולך ומוסיף בהגילוי דשמן (רזין דרזין) שבתורה, שזוהי ה"טעימה" ("טועמי' חיים זכו") מתורתו של משיח.

מתוך שיחתו של הרבי (ש"פ מקץ, שבת (ו') חנוכה, אדר"ח טבת ה'תשנ"ב).

Leave a Comment

Related Posts