כיצד עשרת הדיברות כוללים את כל התורה?

by R24App
7 views

ושל"ה הקדוש בפירושו מדגיש שישנה שייכות בין בין האותיות של הדיברות לבין מצוות התורה:

– ועשרת הדיברות כוללים כל התורה כולה, ובי' (10) דיברות – תר"כ (620) אותיות כמנין כתר התורה. ותרי"ג אותיות (613) – בכל אות מצווה אחת מתרי"ג מצוות. וז' (7) אותיות היתירות – הם ז' מצוות דרבנן. (השל"ה בפרשת יתרו)

 

ותלמוד ירושלמי משלים את התמונה עם הסבר מעורר דמיון:

– בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה, דכתיב (שיר השירים ה): "ממולאים בתרשיש" (ירושלמי, שקלים, פ"ו, ה"א).

בהמשך השיחה הרבי מקשר את זה עם הנושא של הפרשה הבאה, פרשת משפטים, שמתחילים לקרוא בתפילת מנחה בשבת:

– גם המצוות השכליות ("משפטים" [המפורשים בפרשה הבאה]), הקשורות עם גדרי [העולם] התחתונים, הם "מסיני", מעצמותו ומהותו יתברך. (משיחות ש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשנ"ב).

ראה עוד: ליווי מולטימדיה לשיחותיו של הרבי (פרשת יתרו).

Leave a Comment

Related Posts