למה עשרת הדיברות נאמרו פעמיים בתורה?

by R24App
484 views

 

מדברי הרבי:

ראה עוד במצגת ליווי מולטימדיה ללימוד שיחותיו של הרבי (פרשת יתרו)

שתי דרגות בתורה

בתורה ישנם בכללות ב' דרגות:

(א) תורה מצד עצמה היא "חמדה גנוזה שגנוזה לך . . קודם שנברא העולם", להיותה חכמתו ורצונו של הקב"ה, עד שהתורה היא דבר אחד עם עצמותו ית' – "אורייתא וקוב"ה כולא חד".

(ב) לאחר מכן התורה "נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה כו'". ובמתן-תורה ניתנה התורה לבנ"י למטה בארץ דוקא (עד שהתורה "לא בשמים היא"), שבנ"י נשמות בגופים צריכים ללמוד תורה ולפסוק שאלות ע"פ שכלם והבנתם הם (בשכל דלמטה). להשתמש בתורה ומצוות כדי להפוך את העולם הגשמי ולעשותו דירה לו יתברך בתחתונים.

 

שני ענינים בלימוד התורה

מב' דרגות אלו בתורה באים גם ב' ענינים שצריכים להיות בלימוד התורה של יהודי:

(א) הידיעה וההכרה שהתורה היא חכמתו ורצונו ית', למעלה מכל עניני העולם כולל שכל האדם – מבטאת את הרגש הביטול של האדם הלומד להקב"ה. ושלפני הלימוד עליו לברך ברכת התורה ("ברוך אתה ה' כו' ונתן לנו את תורתו"), "אע"פ שאינו מבין אפילו פירוש המלות" (בתושב"כ).

יתירה מזו: הביטול שלו צריך להיות עד כדי כך, שאינו מרגיש את עצמו כמציאות בפ"ע, אלא כדי לבטא את דבר ה' שבתורה – כמ"ש "תען לשוני אמרתך", "שהתורה היא אמרתך אלא שלשוני תען כעונה אחר האומר מה שהוא אומר". היינו, שנוסף ע"ז ש"כל הקורא ושונה הקב"ה קורא ושונה כנגדו" (שקריאתו ולימודו בתורה גורמת כביכול את קריאת ולימוד הקב"ה), הרי יתירה מזו: דיבור האדם עצמו הוא דיבורו של הקב"ה, באופן ד"אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך", "דברי אשר שמתי בפיך", ע"ד שכינה מדברת מתוך גרונו!

(ב) הידיעה שהתורה ניתנה למטה בארץ דוקא, אליו כנשמה בגוף – מגלה אצל יהודי שצריכה להיות מציאות של אדם, ושהוא ילמד תורה וישתדל להבין בשכלו את התורה שלומד, עד לאופן שתורת ה' (שנקראת על שמו של הקב"ה) "נקראת על שמו" של האדם ("תורתו"), "תורה דילי' היא" (ולכן "הרב שמחל על כבודו כבודו מחול"), הוא נעשה בעה"ב (כביכול) על התורה…

מתוך שיחתיו של הרבי בש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשנ"ב.

מהיום ניתן ללמוד שיחותיו של הרבי בליווי אינטראקטיבי על המסך הגדול. השיעורים שלפני כמה שנים הופיעו בישיבת תומכי תמימים בית שמש, כיום פתוחים לכולם. גלו איך אפשר להשתמש בחומרים ומצגות האלה לשיעור או אירוע שלכם 👇
פרשת יתרו: "העניין של מתן תורה ישנו תמיד"

Leave a Comment

Related Posts